Justis- og beredskapsministerens innlegg på trygghetskonferanse for Pride 2024

(sjekkes mot framføring)

Kjære alle sammen,

Tusen takk for at dere er her, og til dere som ser på via strømming, tusen takk for at dere følger denne konferansen, som er den første i sitt slag. Dette er med andre ord nybrottsarbeid vi gjør her i dag.

Bakgrunnen for at vi samles her i dag er et møte mellom Oslo Pride, Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og PST på mitt kontor høsten 2023. Oslo Pride hadde ytret ønske om en fagdag i samarbeid med politiet, for å løfte trygghet for Pride enda høyere på agendaen. På mitt kontor ble vi enige om å arrangere en konferanse mellom Pride-arrangører, politiet og PST. Jeg er derfor glad vi er så mange her i dag, for dagens konferanse vil være et viktig bidrag for å øke forståelsen for hverandres roller og legge til rette for bedre samarbeid, sikkerhet, trygghet og gjensidig tillitt. Jeg vil benytte anledningen til å takke det skeive miljøet for godt og konstruktivt samarbeid i dette arbeidet.

Det er også et mørkt og smertefullt bakteppe for at vi samles her i dag. Angrepet natt til 25. juni 2022 var brutalt. Det var et angrep på skeive, et angrep på norske verdier og vårt åpne demokrati. Jeg har tidligere sagt at et angrep på skeive er et angrep på oss alle, men det er det skeive miljøet som bærer byrden av frykt og utrygghet som angrepet den juninatten førte til.  Flere har fortalt meg sterke historier om at de er redde for å ta på seg regnbuesymbol eller for å holde kjæresten sin i hånden. En hel gruppe har vært i tvil om de blir sett og prioritert av myndighetene. La det ikke være noen tvil, det er myndighetenes ansvar å beskytte trusselutsatte grupper, å beskytte dere. Dette er et ansvar jeg kjenner på, og tar på største alvor.

Angrepet 25. juni 2022 har blitt evaluert i flere spor. Rapporten fra 25 juni-utvalget tegnet et alvorlig bilde og identifiserte flere sentrale læringspunkter. Flere har vi fulgt opp, og flere jobber vi fortsatt vi med. Et godt og bredt samarbeid er grunnleggende for kampen mot terror.

Både politiet og PST har iverksatt tiltak for å styrke samhandlingen seg imellom, men også ovenfor andre etater og trusselutsatte minoritetsgrupper. Politiet skal ha god kompetanse og kunnskap om mangfold, og alle politidistrikt og særorgan har etablert en egen rolle som mangfoldskoordinator.  Møtepunkter for dialog og utveksling av informasjon med trusselutsatte grupper er viktig for å sikre ivaretakelse og medvirkning. De er også viktig for å kunne forstå hverandre, fordi det er gjennom dialog man kan bygge og videreutvikle gjensidig tillitt. Jeg er derfor glad for at det nå er etablert jevnlige møter mellom POD og skeive organisasjoner, og at politidistriktene også er bedt om å etablere slike møtearenaer.

Den 1. mars i år overleverte Ekstremismekommisjonen sin rapport. Den har gitt regjeringen tydelige anbefalinger for hvordan vi kan styrke innsatsen mot ekstremisme, og hvordan trusselutsatte grupper kan ivaretas og følges opp. Regjeringen har allerede startet arbeidet med en stortingsmelding om hvordan vi skal følge opp kommisjonens anbefalinger om å forebygge og bekjempe ekstremisme.

Jeg er trygg på at politiet og PST gjør sitt ytterste for at årets Pride-markeringer skal kunne gjennomføres så sikkert som mulig. Jeg håper at etter i dag er også dere som Pride-arrangører trygge på at politiet gjør sitt ytterste for å bidra til trygge og gode pride-arrangementer over hele landet.

I år, som i fjor, har PST utarbeidet en egen trusselvurdering for Pride 2024. Trusselvurderingen har som hensikt å bistå både politi og arrangører av Pride-arrangementer i sine vurderinger. Trusselvurderingen vil presenteres av PST senere i dag, og de vil i da også kunne besvare de spørsmål dere måtte ha knyttet til denne. Politiet vil også snakke om hvordan de forbereder seg til årets pride-feiringer. I tillegg ser jeg at det er mange andre spennende poster på programmet.

Jeg håper dere får en nyttig og givende konferanse.

Feiring av kjærlighet skal være trygt i Norge. Jeg håper at denne konferansen også kan bidra til nettopp det.