Kommunar får fleire verktøy for å redusere lokal luftforureining

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Regjeringa gjer det lettare for kommunar å setje i verk lokale tiltak for å betre luftkvaliteten i norske byar. Regelverket blir endra, så det blir meir brukarvennleg for kommunane.

- Regelverket blir tydelegare og meir brukarvennleg. Lokale forhold krev lokale tiltak. Det kan vere miljøfartsgrenser og vegvasking, utskifting av vedfyringsomnar eller auka andel piggfrie dekk. Målet er å finne det beste tiltaket for å betre luftkvaliteten for innbyggjarane, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Vedfyring og vegtrafikk

Vedfyring bidrar spesielt til svevestøvnivåa på kalde dagar om vinteren. Forureining frå industri og skipsfart bidrar også. Luftforureining kan føre til forverring av blant anna lungesjukdomar og hjarte- og karsjukdomar. Ein stor andel av befolkninga i Noreg rammes av dårleg luftkvalitet.

- Luftkvaliteten i Noreg er generelt god og har blitt stadig betre dei seinare åra. Likevel er det framleis eit problem fleire stader, særleg på hausten og våren. Det er ei utfordring for både miljøet og folkehelsa. Denne endringa gjer regelverket enklare å forstå og bruke, noko som vil styrkje arbeidet til kommunane for å redusere lokal luftforureining, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Styrkjer regelverket

Ei av endringane i forskrifta er at anleggseigarar som bidrar til utslepp frå for eksempel veg, kan bli pålagt å gjennomføre bestemte tiltak i handlingsplanen til kommunen for å betre luftkvaliteten. Handlingsplanane blir utarbeidde i samarbeid mellom kommunen og anleggseigarar. Regelverket har også tydelegare krav om måling, rapportering og ei ny avgjerd om berekningar av luftkvalitet.

Endringane er ei oppfølging av ein EFTA-dom, som sa at luftkvaliteten i norske byar var dårlegare enn krava i luftkvalitetsdirektivet, og tilrådingar frå Riksrevisjonen om at regelverket for lokal luftforureining ikkje var etterlevd godt nok.

Endringane i forureiningforskrifta om lokal luftkvalitet gjeld frå 1. juli 2022.

Endring av forureiningforskrifta kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Mengda luftforureining i Noreg varierer rundt om i landet og med årstidene. Det er derfor opp til kommunane å fastsetje aktuelle tiltak. Miljødirektoratet både rettleiar kommunane, og følgjer opp at kommunane følgjer krava.

Endringane i regelverket inneber at Miljødirektoratet kan påleggje anleggseigar å gjennomføre enkelttiltak i handlingsplanar innan ein frist. Dette kan berre skje etter oppmoding frå kommunen som forureiningsmyndigheit.

Vidare inneber også endringa ny struktur, presiseringar og omorganisering av kapittelet for å gjere det meir brukarvennleg.

Endringa inneheld også tydelegare krav om måling av luftkvalitet, og nye avgjerder som gjer Miljødirektoratet moglegheit til å stille krav til berekningar av luftkvalitet, og gi nærmare avgjerder om rapportering av utslepp.

Endringane i forureiningsforskrifta er utarbeidde av Miljødirektoratet, på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet. Norsk institutt for luftforsking (NILU), Nasjonalt referanselaboratorium for luft (NRL-luft), Statens vegvesen, fleire kommunar og statsforvaltare har bidradd med innspel til Miljødirektoratet undervegs i arbeidet.

Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Del 3. Lokal luftkvalitet, kapittel 7 (Lovdata)