Kommunene får dekket kostnader for ukrainske flyktninger i private hjem

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gitt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om at kommuner som har ukrainske flyktninger boende i kommunen, men utenfor asylmottakssystemet, kan få tilskudd fra UDI. Ordningen er frivillig for kommunene.

– Antallet ukrainske flyktninger som kommer til Norge øker betydelig, og vi kan stå overfor en flyktningstrøm som vi aldri har sett maken til i Norge. Dette kan bli svært krevende, og det er derfor avgjørende at vi tar i bruk hele beredskapen vår for å håndtere dette. Derfor sørger regjeringen nå for at folk som har flyktet fra Ukraina til Norge og som bor i privat regi, kan motta ytelser til livsopphold og andre kommunale tjenester frem til de blir bosatt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Ordningen kan i tillegg bidra til å avlaste kapasiteten i asylmottakene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Utlendingsdirektoratet er bedt om å utvide dagens ordning med alternativ mottaksplass (AMOT). Kommunene kompenseres da økonomisk for utgifter til lovpålagte tjenester med å overta ansvaret for personer som er omfattet av ordningen, og som bor hjemme hos familiemedlemmer eller andre innbyggere i kommunen frem til bosetting. Kommunen vil også ha ansvaret for å gi ytelser til livsopphold til de som ikke kan forsørge seg selv.

– Så må vi ikke glemme at ikke alle har gode intensjoner når de tilbyr sårbare flyktninger husly. Det er viktig at UDI er en pådriver for at kommunene etablerer gode rutiner for å ivareta de som er omfattet av denne ordningen. Det er viktig at det fanges opp tidlig dersom uønskede forhold inntreffer, slik at dette kan ryddes opp i. Ordningen skal ikke føre til at flyktningene kan utnyttes. Jeg har også bedt UDI gi tydelig informasjon om dette, sier Mehl.

GI-04/2022 – Instruks om alternativ mottaksplass for personer fordrevet fra Ukraina som får midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsforskriften § 7-5 a, jf. utlendingsloven § 34