Koronakommisjonens andre rapport på høring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt Koronakommisjonens andre rapport på høring.

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen avga sin første rapport til statsministeren 14. april 2021.

Deretter fortsatte kommisjonen sitt arbeid, med samme mandat, og Kommisjonen avga sin andre rapport til statsministeren 26. april 2022.

JD ber i høringsbrevet spesielt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og læringspunkter.

Høringen er offentlig, og alle som ønsker kan gi et høringssvar.

Høringsfristen er 23. august 2022.

Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2