Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen leverte sin første rapport 14. april 2021. Deretter fortsatte kommisjonen med samme mandat, men ble i brev av 12. mai 2021 bedt om å se særlig på problemstillinger knyttet til vaksinering, intensivberedskap og situasjonen for deler av den kommunale helsetjenesten. Kommisjonen avga sin andre rapport til statsministeren 26. april 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.08.2022

Vår ref.: 22/2752

Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2      

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen leverte sin første rapport 14. april 2021. Deretter fortsatte kommisjonen med samme mandat, men ble i brev av 12. mai 2021 bedt om å se særlig på problemstillinger knyttet til vaksinering, intensivberedskap og situasjonen for deler av den kommunale helsetjenesten. Kommisjonen avga sin andre rapport til statsministeren 26. april 2022.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette Koronakommisjonens andre rapport på høring. Vi ber spesielt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i kommisjonens rapport.

Det er ønskelig med en bred deltakelse i høringen, og det inviteres til at også organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner som ikke omfattes av adressatlisten kommer med innspill.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende virksomheter, samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på vedlagte adressatliste. Vi ber også om at statsforvalterne ser til at berørte kommuner i deres områder er kjent med høringen.

Høringsfristen er tirsdag 23. august 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Heidi Heggenes
departementsråd

Unni Gunnes
ekspedisjonssjef

                                                                                                            

Departementene

 

De fylkeskommunale eldrerådene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedredningssentralen

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Landets pasient- og brukerombud

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens sivilrettsforvaltning

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivil klareringsmyndighet

Spesialenheten for politisaker

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sysselmesteren på Svalbard

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 

Statsforvalterne

Landets kommuner

Fylkeskommunene

 

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

 

Akademikerne

Allmennlegeforeningen

Apotekforeningen

Apotekergruppen

Bandagistenes næringspolitiske utvalg

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

 

Fagforbundet

Farma Norge

Fellesorganisasjonen (FO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Kreftforeningen

KS

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelindustrien

Melanor

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Parat Helse

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)