Lanserer nytt verktøy for å måle omstilling i norsk næringsliv

Omstillingstempen er en ny, interaktiv nettside som viser sentrale utviklingstrekk i norsk næringsliv og økonomi. Verktøyet skal bidra med kunnskap inn i debatten om hvor godt rustet Norge er til å takle endringer.

– Hvordan står det til med norsk omstilling og hvor godt rustet er vi egentlig til å takle store endringer? Dette er spørsmål jeg mener må høyere på dagsorden. Derfor lanserer regjeringen i dag Omstillingstempen som skal bidra til bedre innsikt og forhåpentligvis en god samtale om hvordan vi som land skal løse utfordringene og gripe mulighetene som ligger foran oss, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren presenterte Omstillingstempen på Klimahuset i Botanisk hage i Oslo fredag 1. desember. 

  • Omstillingstempen er en interaktiv nettside, som gir oversikt over utvalgte indikatorer som er relevante for å måle Norges omstillingsbehov, omstillingsevne og faktiske omstilling.
  • Nettsiden inkluderer i dag 19 indikatorer. Disse er fordelt på seks tema: Klima og miljø, arbeidsmarked, handel og konkurranseevne, bedriftsdynamikk, forskning og kompetanse, og kapital og investeringer.
  • Omstillingstempen samler de mest relevante, offentlig tilgjengelige dataene, i tillegg til spesifikke data bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Tallene og grafene som presenteres i indikatorene vil oppdateres fortløpende.

Omstillingen må skje raskere

Bedrifter tilpasser seg kontinuerlig endringer. Det kan for eksempel skyldes endret etterspørsel, teknologisk fremgang eller klimaendringer. Norge og verden skal gjennomføre en historisk omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette vil påvirke alle samfunnsområder. Et formål med Omstillingstempen er å bidra med kunnskap inn i debatten om hvor godt rustet næringslivet er til å takle endringer.

– Målet mitt har vært å lage et verktøy som bidrar med innsikt, kunnskap og engasjement. Jeg ønsker å heve blikket over de partipolitiske og ideologiske skillelinjene og skape en opplyst samtale der næringsliv, institusjoner og ulike profesjoner kan delta. Omstillingstempen skal kontinuerlig utvikles med ny kunnskap og indikatorer og jeg ønsker alle innspill hjertelig velkommen, sier Vestre.

Klima og miljø

5,2 % nedgang i norske klimagassutslipp fra 1990 til 2021
Det må kuttes utslipp tilsvarende ti ganger så mye for å nå det norske klimamålet til FN om minst 55 % reduksjon innen 2030.

 

Arbeidsmarked

9,7 % av unge er verken i jobb eller utdanning

Når unge over tid verken deltar i utdanning, arbeidslivet eller i opplæring, medfører det et tap både for den enkelte og for verdiskapingen i samfunnet.

 

Handel og konkurranseevne

23 % vekst i eksporten fra Fastlands-Norge siden 2010

Tilgang til markeder i utlandet er avgjørende for mange norske næringer og selskaper. Å konkurrere i internasjonale markeder tvinger norske bedrifter til å produsere mer effektivt.

 

Forskning og kompetanse

0,8 % av BNP brukte næringslivet på forskning og utvikling i 2022

Regjeringen vil videreføre treprosentmålet i forskningspolitikken og legge frem en strategi for at forskning og utvikling i næringslivet skal utgjøre to prosent av BNP innen 2030, heter det i Hurdalsplattformen.

 

Bedriftsdynamikk

16 % av alle foretak i Norge i 2020, var nyetableringer (etablert samme år)

Fornyelse gjennom etablering av nye bedrifter og avvikling av mindre lønnsomme bedrifter er avgjørende for vekst og verdiskaping.

 

Kapital og investeringer

3 ganger større investeringer i oljeutvinning enn i fastlandsnæringer  

Det investeres fortsatt 3 ganger mer i utvinning og rørtransport (176 mrd. kroner) enn i industrien (58 mrd. kroner).