Leverte store milliardinvesteringer for nye utbygginger på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Aker BP, på vegne av flere rettighetshavergrupper, har i dag levert inn planer for utbygging og drift for en rekke felt i Nordsjøen og Norskehavet. Samlet skal det investeres i overkant av 200 milliarder kroner i utbyggingsprosjektene. Det forventes å skape 150 000 årsverk i Norge.

Olje- og energiminister Terje Aasland mottok en rekke utbyggingsplaner av nye prosjekter på norsk sokkel på Aker BP på Fornebu 16. desember.
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok en rekke utbyggingsplaner av nye prosjekter på norsk sokkel på Aker BP på Fornebu 16. desember. F. v: CEO i Aker BP, Karl Johnny Hersvik, Terje Aasland og konsernsjef i Aker ASA, Øyvind Eriksen. Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

— Det er alltid en god dag på jobb når jeg får motta nye utbyggingsplaner. Det som skjer i dag er overveldende. Selskapene har tatt regjeringen på ordet – de videreutvikler norsk sokkel. Vi får en helt ny utbygging med Yggdrasil, og en revitalisering rundt feltene Valhall, Skarv og Grieg/Aasen. Utbyggingsprosjektene vil sikre arbeidsplasser og kompetanse i norsk leverandørindustri i mange år fremover. I tillegg vil det skapes enorme verdier for felleskapet og det utvikles ressurser som vil sikre olje- og gassleveranser til Europa. I dag er det all grunn til å feire, sier olje- og energiminister Terje Aasland (AP).

I første halvår av 2020 falt oljeetterspørselen i verden sterkt som følge av pandemien. Virusutbruddet kombinert med lave olje- og gasspriser ga midlertidige likviditets- og finansieringsutfordringer og økt usikkerhet om utviklingen fremover. Stortinget vedtok i juni 2020 midlertidige endringer i petroleumsskatteloven for å legge til rette for at oljeselskapene kunne gjennomføre planlagte investeringer. Skatteendringene har virket og en rekke utbyggingsprosjekter blir besluttet i 2022. Vi har dermed unngått faren for mange nedleggelser og konkurser for leverandørindustrien.

— Det forventes svært store ringvirkninger knyttet til utbyggingsprosjektene. Prosjektene er ventet å skape 150 000 årsverk i Norge. Dette er et konkret bevis på at de midlertidige skatteendringene fungerer, og vi er mange som kan være glade for at det fortsatt vil være lys på verftene langs kysten av landet vårt, fortsetter Aasland.

Utbyggingsprosjektene fører med seg enorme ringvirkninger i store deler av landet. I følge operatøren går over 60 prosent av investeringene til norske bedrifter.

Utbyggingsprosjektene er fordelt på fire områder i Norskehavet og Nordsjøen. Disse er Yggdrasil (tidligere NOAKA), Valhall PWP – Fenris (tidligere King Lear), Skarv satellitter og Utsirahøyden.

Bakgrunn

 

Yggdrasil

Yggdrasil er en samordnet områdeutbygging i den midtre delen av Nordsjøen. Området består av flere utvinningstillatelser og funn som ligger mellom Alvheim og Oseberg. Utbyggingskonseptet består av en ubemannet produksjonsplattform i nord (Munin, tidligere Krafla), en prosesseringsplattform med brønnområde og boligkvarter (Hugin A, tidligere NOA) i sør, og en normalt ubemannet brønnhodeplattform på Frøy (Hugin B) som knyttes tilbake til Hugin A. I tillegg etableres det ni havbunnsrammer som kobles opp mot de nye plattformene.. Det er planlagt 55 brønner i området. Yggdrasil bygges ut med en felles kraftforsyning fra land. Løsningen vil bidra til svært lave utslipp til luft.

Investeringene i Yggdrasil er anslått til om lag 115 milliarder kroner og utvinnbare reserver er anslått til om lag 650 millioner fat oljeekvivalenter. Rettighetshaverne planlegger produksjonsstart i 2027.

Det er tre rettighetshavergrupper som står bak utbyggingen:

  • Hugin-gruppen: Aker BP (O) 87,7 prosent og Lotos 12,3 prosent.
  • Fulla-gruppen: Aker BP (O) 45,5 prosent, Equinor 40 pst. og LOTOS 12,3 prosent.
  • Munin-gruppen: Aker BP (O) 50 prosent og Equinor 50 prosent.
'
Investeringene i Yggdrasil er anslått til om lag 115 milliarder kroner og utvinnbare reserver er anslått til om lag 650 millioner fat oljeekvivalenter. Rettighetshaverne planlegger produksjonsstart i 2027. Foto: Aker BP

Valhall PWP – Fenris

Valhall PWP og Fenris er et samordnet utbyggingsprosjekt, lokalisert i den sørlige delen av Nordsjøen. Prosjektet omfatter en ny sentralt plassert produksjons- og brønnhodeplattform (PWP) med 24 brønnslisser, forbundet med bro til Valhall feltsenter. Den nye plattformen vil ta imot og prosessere gass fra den nye utbyggingen på Fenris-feltet (tidligere King Lear), som består av en ubemannet plattform (UI) med 8 brønnslisser. Fenris vil knyttes til Valhall produksjonssenter via en 50 km lang rørledning.

Produksjonen fra Fenris vil øke gasseksporten fra Valhall gjennom den eksisterende Norpipe-rørledningen til Europa betydelig, og vil mer enn doble Valhalls gassbehandlingskapasitet. Det gir et viktig bidrag til Norges leveranser av gass til Europa. Den samordnede utbyggingen sikrer levetidsforlengelse og fortsatt produksjon på Valhall og etablerer Valhall som et knutepunkt for gass, med lave utslipp til luft fra produksjonen.

Investeringene i Valhall PWP-Fenris-prosjektet er på over 50 milliarder kroner og utvinnbare reserver er anslått til om lag 230 millioner fat oljeekvivalenter. Det er estimert at utbyggingene bidrar til over 65 000 årsverk i utbyggings- og driftsfasen. Rettighetshaverne planlegger produksjonsstart i 2027.

Det er to rettighetshavergrupper som står bak utbyggingene:

-Valhall -gruppen: Aker BP (O) 90 prosent, Pandion Energy 10 prosent.

-Fenris-gruppen: Aker BP (O) 77,8 prosent, PGNiG Upstream Norway 22,2 prosent.

'
Valhall PWP Foto: Aker BP

Skarv satellitter

Gass- og kondensatfunnene Idun Nord, Alve Nord og Ørn planlegges som tre separate havbunnsutbygninger. Hver av utbyggingene består av en undervannsinstallasjon med to brønner, som knyttes til Skarv produksjonsskip (FPSO), lokalisert i den nordlige delen av Norskehavet.

Estimerte utvinnbare ressurser i de tre utbyggingene summerer seg til omtrent 120 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig gass. Den samlede investeringsrammen for de tre prosjektene er av operatøren estimert til om lag 17 milliarder kroner, der rundt 60 prosent er forventet å tilfalle norske leverandører. Totalt kan utbyggingene ifølge operatøren gi 7800 årsverk i utbyggings- og driftsfasen. Første gass er planlagt i tredje kvartal 2027.

De tre satellittene muliggjør fremtidig vekst i Skarv-området ved å videreutvikle infrastrukturen, øke fleksibiliteten og forlenge estimert produksjonsperiode for Skarv FPSO.

'
Skarv Foto: Aker BP

Utsirahøyden

Troldhaugen og Symra er to havbunnsutbygginger som utnytter ledig kapasitet på Edvard Grieg-plattformen og Ivar Aasen-plattformen. Investeringene for prosjektene er til sammen 14,5 milliarder kroner og utvinnbare reserver er anslått til 87 millioner fat oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne planlegger produksjonsstart av Troldhaugen og Symra i henholdsvis 2026 og 2027.

Aker BP er operatør på begge prosjektene. Symra skal kobles opp til Ivar Aasen-plattformen og Troldhaugen skal kobles opp til Edvard Grieg-plattformen. Prosjektene vil få kraft fra land gjennom områdeløsningen på Utsirahøyden. Dette vil bidra til lave utslipp til luft.

Prosjektene vil gi ny infrastruktur til Utsirahøyden og åpner potensialet for videreutvikling av området. Troldhaugen-utbyggingen muliggjør potensialet for fremtidig utbygging av ytterligere volumer i porøst og oppsprukket grunnfjell. Denne reservoartypen er ikke utviklet på norsk sokkel tidligere, men det har vært gode erfaringen med grunnfjellreservoar utenfor norsk sokkel.    

Rettighetshavergruppene som står bak utbyggingene:

  • Symra: Aker BP (O) 50 prosent Equinor 30 prosent og Sval 20 prosent.
  • Troldhaugen: Aker BP (O) 80 prosent og OMV 20 prosent.
'
Troldhaugen Foto: Aker BP

 

'
Symra Foto: Aker BP