Vil gi grønt lys for et nytt industrielt løft i Nordsjøen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I dag fremmer Olje- og energidepartementet Prop. 97 S (2022-2023) «Utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall, med status for olje- og gassvirksomheten mv.» til Stortinget.

Yggdrasil-området i Nordsjøen.
Investeringene for Yggdrasil-utbyggingen i Nordsjøen er anslått til 115 milliarder kroner og forventede utvinnbare ressurser er på 650 millioner fat oljeekvivalenter. Foto: Aker BP

I proposisjonen anbefaler regjeringen at Stortinget gir samtykke til godkjenning av utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhallfeltet. Dette er utbygginger som vil skape betydelige ringvirkninger på land, store forventede inntekter til staten og bidra til Europas energisikkerhet.

— Utbyggingsprosjektene vil sikre arbeidsplasser og kompetanse i norsk leverandørindustri i mange år framover. Det blir aktivitet på verftene i Egersund, i Stavanger, i Haugesund, på Stord, i Verdal og i Sandnessjøen, samt hos en rekke leverandører og underleverandører over hele landet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.  

Investeringene for Yggdrasil-utbyggingen er anslått til 115 milliarder kroner og forventede utvinnbare ressurser er på 650 millioner fat oljeekvivalenter (o.e). For Valhall og Fenris er investeringene ventet å bli om lag 50 milliarder kroner og forventede utvinnbare ressurser er på 367 millioner fat oljeekvivalenter. Utbyggingene vil bli drevet med kraft fra land og har planlagt oppstart i 2027.

— Disse utbyggingene er også et viktig bidrag til Europas energisikkerhet. Norge er den eneste nettoeksportøren av olje og gass i Europa, og ved å gjennomføre disse prosjektene sikrer vi ny produksjon fra siste halvdel av 2020-tallet slik at vi bidrar til å opprettholde høye norske leveranser. På topp vil de to samordnede utbyggingene bidra med energi tilsvarende 225 TWh, sier Aasland.

I 2022 var samlet produksjon av elektrisitet i Norge om lag 146 TWh, ifølge SSB.

Midlertidige skatteregler gir ringvirkninger

I første halvår av 2020 falt oljeetterspørselen i verden sterkt som følge av pandemien og det var stor usikkerhet knyttet til utviklingen framover. Stortinget vedtok i juni 2020 midlertidige endringer i petroleumsskatteloven for å legge til rette for at oljeselskapene kunne gjennomføre planlagte investeringer. I perioden 2020-2022 har Olje- og energidepartementet mottatt utbyggingsplaner for 18 nye utbygginger og 13 planer for videreutvikling av felt i produksjon. I tillegg er det tatt beslutninger om investeringer i prosjekter for blant annet økt utvinning ved eksisterende felt.

Menon Economics har på oppdrag fra departementet utredet hvilke ringvirkninger disse prosjektene gir.  

— De midlertidige skattereglene har bidratt til at prosjektutviklingen ble videreført i næringen da det så som svartest ut etter utbruddet av pandemien i 2020. Det er oppløftende at de ansatte i leverandørindustrien nå har viktige utbyggingsoppgaver som skal løses. At leverandørindustrien har oppdrag er avgjørende for videreutvikling og mulighet for leveranser til stadig flere næringer i årene som kommer, sier Aasland.

Menon (rapport 10/2023) finner at prosjektene som ble vedtatt i perioden 2020-2022 gir investeringer på om lag 440 milliarder kroner, der om lag 290 milliarder ventes å rette seg mot norske aktører. Investeringene er beregnet å gi grunnlag for et arbeidskraftbehov på om lag 158 000 årsverk i perioden fra 2020 til 2029. Behovet for arbeidskraft er spredt over hele landet, men er sterkest langs kysten.

Uten de midlertidige skattereglene, og med en vedvarende markedssituasjon som under pandemien, ville investeringsaktiviteten på norsk sokkel blitt lavere enn forventet før pandemien, som følge av utsettelser av planlagte investeringsprosjekter.

Illustrasjon av sysselsettingstall
Sysselsettingseffekter av investeringer i prosjekter omfattet av de midlertidige petroleumsskattereglene og sysselsettingseffekter fordelt på fylker, 2021.

Yggdrasil

Yggdrasil er en samordnet utbygging av feltene Hugin, Fulla og Munin. Feltene omfatter en rekke funn og prospekter i den midtre delen av Nordsjøen. Feltene ligger mellom Alvheim og Oseberg, om lag 150 kilometer utenfor kysten av Vestland fylke.

Yggdrasil vi bli bygget ut med tre plattformer og ni havbunnsinnretninger. Feltsenteret i sør, Hugin A, vil være en produksjons-, bore- og boligplattform. En normalt ubemannet brønnhodeplattform, Hugin B, vil bli knyttet til Hugin A. Det nordlige området vil bli bygget ut med en ubemannet produksjonsplattform Munin, som også kobles til Hugin A.

Gasseksport vil skje gjennom et felles gassrør til Statpipe rikgassrørledning og så inn til Kårstø. Oljeeksport vil skje gjennom et felles eksportrør til Grane oljerør og deretter til Stureterminalen.

Feltene vil bli drevet med kraft fra land og kraftløsningen tilknyttes nettet i Samnanger. Departementet har gitt konsesjon etter energiloven.

Forventede utvinnbare ressurser er beregnet til om lag 650 millioner fat oljeekvivalenter. Ressursene er omtrent likt fordelt mellom olje og gass. Utbyggingen legger til rette for utvinning av ressursmessige oppsider i området. Det samlede riskede ressurspotensialet i Yggdrasil er estimert til 880 millioner fat oljeekvivalenter. Dette inkluderer ressurser i påviste funn, samt forventede utvinnbare ressurser i prospekter og økt utvinning fra påviste funn.

Planlagt produksjonsstart for Yggdrasil er i første halvdel av 2027 og feltene er ventet å produsere i 24 år.

Totale, forventede investeringer beløper seg til 115 milliarder kroner. Utbyggingen har høy forventet lønnsomhet, og forventet nåverdi før skatt er beregnet til 38,4 milliarder kroner. Aker BP, Equinor Energy AS og LOTOS Exploration & Production Norge AS er rettighetshavere.

Feltillustrasjon av Yggdrasil
Feltillustrasjon av Yggdrasil Foto: Aker BP

Valhall og Fenris

Valhallfeltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, om lag 290 kilometer sørvest for Stavanger. Feltet har produsert siden 1982. Funnet Fenris ligger om lag 50 kilometer nord for Valhall.

Forventede investeringer til utbygging av Valhall og Fenris beløper seg til om lag 50 milliarder kroner. Forventet samlet nåverdi i utbyggingsplanene er beregnet til 21,2 milliarder kroner før skatt.

Den samordnede utbyggingen består av en ny integrert prosessplattform som vil være broforbundet til eksisterende innretninger på Valhall feltsenter. Den nye utbyggingen, samt modifikasjonsarbeid på eksisterende innretning, sikrer langsiktig produksjon fra Valhall. Fenris vil bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform som knyttes tilbake til den nye plattformen på Valhall gjennom en 50 kilometer lang rørledning. Plattformen vil styres fra Valhall.

Anslåtte utvinnbare olje- og gassressurser er i utbyggingsplanen beregnet til om lag 367 millioner fat oljeekvivalenter. På både Valhall og Fenris er det identifisert flere potensielle framtidige tilleggsbrønner som kan bruke ledige brønnslisser fra utbyggingen. Dette vil med videre modning kunne gi økt utvinning på om lag 130 millioner fat oljeekvivalenter. Den samordnede utbyggingen av ny feltinnretning på Valhall og Fenris vil dermed kunne realisere betydelige nye ressurser og sikre langsiktig verdiskaping fra Valhall-området. Aker BP ASA og Pandion Energy AS er rettighetshavere i Vallhallfeltet og Aker BP og PGNiG Upstream Norway AS er rettighetshavere i Fenris-funnet.

Feltillustrasjon av Yggdrasil
Feltillustrasjon av Yggdrasil Foto: Aker BP