Lisensfellingen innenfor ulvesonen kan iverksettes

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Borgarting lagmannsrett har i dag gitt staten medhold i at vedtaket om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen denne vinteren er lovlig. Lisensfellingen kan derfor iverksettes så raskt det praktisk lar seg gjøre.

- Jeg er fornøyd med at en enstemmig lagmannsrett gir oss medhold i at statens vedtak av 20. desember 2022 om å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen er lovlig. Jeg er opptatt av å føre en forvaltning av ulv innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og i tråd med bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Det er allerede gjennomført lisensfelling på svensk side i de tre aktuelle ulverevirene. Dette får betydning for omfanget av lisensfelling som nå kan iverksettes på norsk side. Statsforvalteren har fått myndighet til å avgrense lisensfellingsområder og oppstart og stans av lisensfelling. Statsforvalteren vil nå gjøre en nærmere vurdering av dette.

- Lagmannsrettens kjennelse er viktig for å kunne regulere ulvebestanden i samsvar med bestandsmålet Stortinget har fastsatt. Ulveforvaltning er konfliktfylt, og jeg mener det mest konfliktdempende er å regulere ulvebestanden i samsvar med bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Saksgang

Klima- og miljødepartementet vedtok 20. desember 2022 lisensfelling av ulvene i de tre grenserevirene Kockohonka, Ulvåa og Juvberget, innenfor ulvesonen. Fellingskvoten ble vedtatt etter klagebehandling av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen for vinteren 2023. Lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen starter normalt opp 1. januar, og kan vare til og med 15. februar.

Den 23. desember 2022 begjærte NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr midlertidig forføyning med krav om utsettelse av vedtaket. Organisasjonene mente lisensfellingskvoten som er vedtatt for ulvesonen var ugyldig. Oslo tingrett stanset den forestående lisensfellingen 27. desember 2022, i påvente av videre behandling i domstolen. I kjennelse av 13. januar 2023 kom tingretten til at departementets klageavgjørelse er ugyldig. Tingretten opprettholdt derfor forbudet mot å iverksette lisensfellingen. Staten anket kjennelsen til lagmannsretten.

I kjennelse av 3. februar 2023 har lagmannsretten enstemmig kommet til at vilkårene for midlertidig forføyning ikke er oppfylt i saken. Etter lagmannsrettens vurdering er det ikke sannsynliggjort at et etterfølgende søksmål om gyldigheten av departementets klageavgjørelse vil føre frem. Dette innebærer at lisensfellingen i ulvesonen kan iverksettes som forutsatt i departementets klageavgjørelse.