Tingretten har besluttet midlertidig stans i lisensfelling av ulv

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Oslo tingrett har besluttet å stanse lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen inntil videre denne vinteren. Klima- og miljødepartementet vil be retten avholde et rettsmøte der partene får anledning til å uttale seg.

Forbudet mot å iverksette lisensfelling gjelder inntil retten fastsetter noe annet. Kjennelsen kom 27. desember i år. Klima- og miljødepartementet vil be retten avholde et rettsmøte der partene får anledning til å uttale seg. Dersom retten gir staten medhold, vil den midlertidige avgjørelsen kunne endres før utløpet av fellingsperioden 15. februar 2023.

- Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger raskt slik at vi får en kjennelse så raskt som mulig, sier Eide.

I kjennelsen datert 27. desember besluttet Oslo tingrett midlertidig forføyning uten at muntlig forhandling ble holdt. Tingretten skriver blant annet at departementets vedtak er basert på feil rettsanvendelse relatert til naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c og dermed er ugyldig. Retten kan ikke se at hensynet til et bestandsmåI, som departementets vedtak også har trukket inn, leder til at vedtaket er lovlig begrunnet. Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtaket av 20. desember om felling av ulv i tre grenserevir, inntil annerledes fastsettes av retten.

Klima- og miljødepartementet avgjorde klagene på rovviltnemndene i region 4 (Oslo og deler av Viken fylke) og 5 (deler av Innlandet fylke) sitt vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesona vinteren 2023 den 20. desember i år. Departementet vedtok felling av ulvene som oppholder seg på norsk side av riksgrensen i grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. 

Foreningene NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr begjærte 23. desember midlertidig forføyning med krav om utsettelse av vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen i 2023.

Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen starter normalt 1. januar og varer fram til 15. februar.