Lov om bærekraftig finans vil tre i kraft i 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Loven som gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett ble vedtatt av Stortinget i desember 2021. Finansdepartementet forventer nå at loven først vil kunne tre i kraft i 2023 og ikke i 2022, som tidligere antatt.

Lov om bærekraftig finans innebærer at EUs taksonomiforordning og offentliggjøringsforordning blir en del av i norsk rett. Loven ble vedtatt av Stortinget 17. desember 2021. Den vil imidlertid først kunne settes i kraft når de to forordningene er innlemmet og trådt i kraft i EØS-avtalen.

EØS-komiteen vedtok 29. april 2022 å innlemme forordningene i EØS-avtalen, men vedtaket vil først tre i kraft når både Island og Liechtenstein har løftet sine konstitusjonelle forbehold. Dette innebærer at kravene i lov om bærekraftig finans om å gi informasjon som beskrevet i taksonomiforordningen artikkel 8, ikke får anvendelse på årsrapporter som inneholder årsregnskap med balansedag 31. desember 2022.

Loven innfører regler på et område som til nå i hovedsak ikke har vært regulert i norsk rett. Norske aktører kan derfor følge de nye opplysnings- og rapporterings­pliktene på frivillig basis før loven trer i kraft.