Lyser ut tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nå kan landets kommuner søke om tilskudd for å utarbeide egne jordvernstrategier. Målet er å redusere omdisponeringen av jordbruksareal i kommunene. Søknadsfrist er 30. juni 2022.

– Ett av tiltakene i den nasjonale jordvernstrategien er å etablere en tilskuddsordning for kommuner som utarbeider kommunal jordvernstrategi. Det er satt av 1 million kroner til ordningen i år, og midlene er nå lyst ut. Jeg forventer at kommunene i arbeidet med strategien går grundig gjennom sine arealplaner og vurderer å ta ut noen av byggeområdene på dyrka mark, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Potetblomstring, Grimstad, Råde i Østfold.
Potetblomstring, Grimstad, Råde i Østfold. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO

Mer kunnskap om jordbruksarealene

Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene, og økt oppmerksomhet rundt jordvernet i planprosesser. Målet med strategien er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen. En slik strategi kan bidra til mer langsiktighet i arealplanleggingen ved å tegne et overordna bilde av forholdet mellom utbygging og bevaring av jordbruksområder. Kommuner kan søke om tilskudd.

Ta vare på matjorda

I mars i år sendte landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram ut et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at de må ta godt vare på matjorda i kommunenes arealplanlegging.

I brevet viser statsrådene til at det er viktig for regjeringen å styrke jordvernet og sikre at jordvern blir et overordnet hensyn i arealforvaltningen.