Mehl foreslår 840 millioner kroner ekstra til politiet og PST

Politiet står i en krevende tid. Regjeringen fortsetter derfor å styrke politiet og foreslår 734 millioner kroner til politiet og 106 millioner til PST i nysalderingen for 2023-budsjettet.

– Det er mange i politiet som opplever at de står i en presset ressurssituasjon. Det er viktig for meg å ta dem på alvor. Regjeringen foreslår at politiet får en ekstrabevilgning i år, som etter det vi kan se, er større enn de noen gang har fått i en slik nysaldering, sier Mehl.

Politiet opplever en uvanlig høy prisstigning, også ut over den generelle prisveksten. Krigen i Ukraina brakte med seg store, nye oppdrag for politiet og en høyere trussel fra blant annet spionasje. Politiet lå derfor an til å ha et merforbruk på mange hunder millioner kroner som kunne ha ført til en mer utfordrende situasjon for politidistriktene i 2024.

– For å unngå en mer utfordrende situasjon i 2024 enn nødvendig, tar vi tar regninga for 2023. Det har påløpt store, uforutsett utgifter på grunn av inflasjon, IT-relaterte utgifter og det har vært en krevende tid for mange i politiet på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp.)

734 millioner er den største ekstrabevilgningen til politiet i en nysaldering som man kjenner til. Økningen kommer i tillegg til de ekstra midlene politiet fikk i mai i revidert nasjonalbudsjett. Da fikk politiet 550 millioner kroner ekstra i 2023.

– Budsjettet for 2024 har vi også lagt fram med tanke på å gjøre situasjonen noe bedre, men også neste år vil bli krevende. Dyrtiden er ikke over, og den treffer veldig hardt politiet og kriminalomsorgen, sier Mehl.

Midlene politiet eventuelt ikke rekker å bruke opp i år vil overføres til 2024.

Politiets sikkerhetstjeneste styrkes

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen og trusselbildet gjør at PSTs aktivitetsnivå har vært høyt i år. Regjeringen foreslår derfor å styrke PSTs driftsbudsjett med 106 mill. kroner, som en engangsbevilgning inneværende år, sier justis- og beredskapsminister Mehl

Styrkingen er nødvendig for å sikre at PST har de budsjettmessige forutsetningene for å løse de oppgavene kun PST kan utføre. Det er blant annet knyttet til beskyttelse av myndighetspersoner, og arbeidet med kontraterror og kontraetterretning.