Statsbudsjettet 2024

Moderne førerløse mineryddere til Sjøforsvaret

– Nå starter arbeidet med å bytte ut dagens minerydderfartøyer med nye autonome systemer. Vi setter av midler i statsbudsjettet for neste år for å utvide driften av minerydderfartøyene og forberede innfasing av de førerløse farkostene som er utviklet av FFI, Forsvaret og Kongsberg Gruppen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Illustrasjon
FFI har utviklet teknologi som gjør at rydding kan utføres med autonome systemer som samvirker effektivt med resten av den maritime styrken. Foto: Torgrim Nærland, Storyland og FFI

– Det er viktig for Forsvaret å kunne detektere og uskadeliggjøre miner og sprenglegemer i havet. Kapasiteten er viktig for å kunne seile egne fartøyer, men også for at Norge kan motta allierte forsterkninger. De siste årene har det også vært økt oppmerksomhet rundt beskyttelse av kritisk infrastruktur på havbunnen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 36 millioner kroner i neste års budsjett. Midlene skal brukes til å utvide driften av minerydderfartøyene og forberede innfasing av fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet.

Foto av to ubemannede fartøyer
Foto av to førerløse fartøyer som FFI har benyttet i sin uttesting av konseptet. Foto: Anders Fehn Halvorsen, FFI

Miljøvennlig og mer selvstendig autonome systemer

Sjøforsvaret har ønsket at jobben kan gjøres uten at personell må inn i det minelagte området, når Forsvaret anskaffer nytt utstyr for å rydde sjøminer. FFI har utviklet teknologi som gjør at rydding kan utføres med autonome systemer som samvirker effektivt med resten av den maritime styrken. De er utstyrt med nye avanserte systemer for deteksjon og uskadeliggjøring av sjøminer. Systemet danner grunnlag for å kunne innføre flere autonome systemer i Forsvaret.

Fartøyene får hybrid fremdrift, og kan kjøre rent elektrisk i visse operasjoner. Det gjør at de blir vanskeligere å oppdage, og at de har lavere utslipp. FFI sine foreløpige beregninger viser at CO2-utslippene fra systemet tilsvarer mindre enn 10 % av utslippene fra tilsvarende kapasitet på tradisjonelle mineryddingsfartøy.

– Teknologier som for eksempel stordata, kunstig intelligens, autonomi, romteknologi, hypersonisk teknologi og kvanteteknologi vil bli viktig for norsk sikkerhet og forsvarsevne framover. Evnen til å ramme undersjøisk infrastruktur gir særlig grunn til uro. Derfor er det viktig at forsvarssektoren utvikler og tar i bruk ny teknologi, slik som autonome fartøyer, sier forsvarsministeren.

Regjeringen fremmer det nye prosjektet for Stortinget, som innebærer en overgang fra dagens konsept med minerydder- og minejaktfartøy til et konsept hvor fremtidige minerydderoperasjoner skal gjennomføres med ubemannede farkoster fra bemannede støttefartøy utenfor minefarlig område, eller operert fra land.

Det gjennomføres dessuten to tiltak innen eiendom, bygg og anlegg (EBA) på Haakonsvern og Ramsund.

Kongsberggruppen er valgt som hovedleverandør til anskaffelsen som har en total kostnadsramme for materiellanskaffelsen på 4 412 millioner kroner.