Modernisering av regelverket for innkreving hos Skatteetaten og alminnelig namsmann

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i samarbeid med Justisdepartementet i dag sendt på høring to forslag om modernisering av regelverket for innkrevingen hos Skatteetaten og alminnelig namsmann. Forslagene legger til rette for digitalisering av innkrevingsprosessene med et enklere og mer brukervennlig regelverk, samtidig som de styrker rettssikkerheten til de som skylder penger.

Innkrevingsområdet i Skatteetaten og hos alminnelig namsmann moderniseres for tiden gjennom programmet Fremtidens innkreving. Programmet innebærer betydelige investeringer, spesielt i IT-porteføljen. Lovendringene som nå foreslås, legger til rette for denne moderniseringen. Endringene er også en forutsetning for å hente ut forventede gevinster i form av effektivisering og økonomiske innsparinger.  

Dette er forslagene

I det ene høringsnotatet foreslås det å samle innkrevingsreglene for Skatteetaten i én ny lov om innkreving av statlige krav. Skatteetaten har over tid fått utvidet sin innkrevingsportefølje og det er behov for å forenkle og harmonisere regelverket for denne innkrevingen. I tillegg til skatter og avgifter krever Skatteetaten inn krav for om lag femti statlige virksomheter, og enkelte private krav (bidrag og voldsoffererstatninger).

En felles innkrevingslov for Skattatetens innkreving vil gi et regelverk uten utilsiktede forskjeller mellom ulike kravstyper. Det vil være enklere å forholde seg til både for de som skylder penger og Skatteetaten. Forslaget ivaretar rettsikkerheten til skyldnerne og hensynet til personvern på en god måte, samtidig som det legger til rette for en effektiv innkreving.

I det andre høringsnotatet foreslås det en ny ordning for utleggstrekk. Utleggstrekk innebærer at arbeidsgiver pålegges å trekke en del av lønnen til dekning av et krav noen har mot arbeidstakeren. Både alminnelig namsmann i politiet og Skatteetaten gir slike pålegg, men utleggstrekk fra flere myndigheter er i dag lite samordnet, og oppleves ofte som vanskelig for de som skylder penger og arbeidsgiverne. I høringsnotatet foreslås det at begge myndighetene fortsatt skal kunne beslutte trekk, men dette skal koordineres slik at den som skylder penger og arbeidsgiver bare forholder seg til ett utleggstrekk. Dette utleggstrekket kan gå til dekning av flere krav. Det foreslås også en modernisering av reglene for saksbehandlingen hos alminnelig namsmann.

Forslaget om ett utleggstrekk vil fjerne flere svakheter ved dagens ordning, og vil gi riktigere trekk som bedre kan tilpasses økonomien til den enkelte som skylder penger. Ordningen som foreslås, vil også være enklere for arbeidsgiverne. Moderniseringen av saksbehandlingsreglene vil i tillegg bidra til at alminnelig namsmann kan løse sine oppgaver mer effektivt.

Begge høringsnotatene vil gjøre det enklere for innkrevingsmyndighetene å ivareta de skyldnerne som ikke selv evner å ivareta sine interesser.

Forslagene i høringsnotatene bygger på hverandre og bør leses i sammenheng. Høringsnotatene sendes derfor ut samlet.

Les mer: