Høring av modernisering av regelverket for innkreving

Finansdepartementet sender i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet med dette på høring: • Lov om innkreving av statlige krav mv. (innkrevingsloven) • Etablering av ett utleggstrekk og modernisering av utleggsprosessen i tvangsfullbyrdelsesloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.08.2023

Vår ref.: 22/3305

Finansdepartementet sender i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet med dette på høring:

  • Lov om innkreving av statlige krav mv. (innkrevingsloven)
  • Etablering av ett utleggstrekk og modernisering av utleggsprosessen i tvangsfullbyrdelsesloven

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt å modernisere innkrevingsområdet i Skatteetaten, og særlig IT-porteføljen. Tiltaket er kalt Fremtidens innkreving, og er et omfattende moderniseringsprogram med betydelige investeringer og gevinster. For å hente ut forventede gevinster er det nødvendig med omfattende endringer i regelverket for innkrevingen hos Skatteetaten og alminnelig namsmann. Skatteetaten har også over tid fått utvidet sin innkrevingsportefølje. Det er behov for å forenkle, samordne og harmonisere regelverket for denne innkrevingen. Høringsnotatene ivaretar disse behovene for lovendringer.

Høringsnotatet med forslag til innkrevingslov foreslår å samle innkrevingsregelverket for Skatteetaten i én lov, tilpasset moderniseringen av innkrevingsområdet. I tillegg til skatter og avgifter krever etaten inn krav for om lag femti statlige virksomheter, og enkelte private krav (bidrag og voldsoffererstatninger). Det foreslås ikke vesentlige utvidelser av de virkemidlene etaten kan bruke, men det skal som hovedregel være felles regler på tvers av kravstypene. Bare der det foreligger særlige hensyn, forslås det særregler for enkelte kravstyper. Høringsnotatet inneholder også regler for saksbehandling og for innhenting, bruk og deling av personopplysninger. Ved utformingen av loven er det foruten hensynet til digitalisering lagt vekt på skattyters rettssikkerhet, effektiv innkreving og personvern.

Høringsnotatet om ett utleggstrekk og modernisering av utleggsprosessen i tvangsfullbyrdelsesloven er utarbeidet av et lovprosjekt med deltakere fra Skatteetaten, politiet, JD og FIN. Utleggstrekk innebærer at arbeidsgiver pålegges å trekke en del av lønnen til dekning av et krav noen har mot arbeidstakeren. Både alminnelig namsmann (i politiet) og Skatteetaten gir slike pålegg, men det er liten koordinering og ordningen oppleves som vanskelig for både skyldnerne og arbeidsgiverne. Forslagene i høringsnotatet avhjelper svakhetene ved dagens ordning. Både alminnelig namsmann og Skatteetaten skal fortsatt beslutte trekk, men koordinert slik at det bare løper ett utleggstrekk mot samme skyldner som kan gå til dekning av flere krav. Det foreslås også lovendringer som legger til rette for en modernisert og mer effektiv saksbehandling hos alminnelig namsmann.

Det er en sterk sammenheng mellom høringsnotatene, og forslagene bygger på hverandre. De bør derfor leses i sammenheng.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. august 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet for berørte underliggende etater og organer, medlemsforeninger o.l. som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Henriette Hjort Strandskogen e.f.
avdelingsdirektør

                                                                               Knut Erik Omholt
                                                                               avdelingsdirektør

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og  distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet 
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske dataforening
Den norske dommerforening
Den norske Revisorforening
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Fattignettverket i Norge
Finans Norge (FNO)
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansklagenemnda
Finanstilsynet
For Fangers Pårørende
Forbrukerrådet
Folketrygdfondet
Gatejuristen
Gjeldsofferalliansen
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
IKT Norge
Juridisk rådgivning for kvinner 
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Konkursrådet
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgsdirektoratet 
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges huseierforbund 
Norges hytteforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges parkeringsforening
Norges politilederlag post
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Presseforbund
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske Inkassobyråers Forening
Norske kredittopplysningsbyråers forening
NorStella
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pensjonistforbundet
Politidirektoratet
Politiets fellesforbund
Profesjonelle vergers interesseorganisasjon
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Rettspolitisk forening
Riksadvokatembetet
Riksrevisjonen
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Sekretariatet for konfliktrådene
Sivilombudet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes forening
SMB Norge
Sparebankforeningen i Norge
Statens lånekasse for utdanning
Statens sivilrettsforvalting
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Straffedes organisasjon i Norge 
Tolletaten
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Verdipapirsentralen
Virke inkasso
Wayback
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet