Tar nye grep for å akselerere den grønne omstillingen av næringslivet:

Nå kommer klimapartnerskapene med næringslivet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har signert en intensjonsavtale om å inngå klimapartnerskap med næringslivet. Avtalens øvrige parter er arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter, KS, Kystrederiene og Norges Rederiforbund, og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio.

Næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide signerer intensjonsavtale om å inngå klimapartnerskap med næringslivet.
Næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide signerte intensjonsavtalen 23. januar 2023. Foto: NFD


– For å nå klimamålene og få til faktiske utslipp, må vi gå fra ord til handling. Tettere samspill og sterke partnerskap er avgjørende for å få fart på den grønne omstillingen i næringslivet, og ikke minst, lykkes med det grønne industriløftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Avtalen skal legge til rette for inngåelse av bransjevise klimapartnerskapsavtaler med næringslivet. Klimapartnerskap betyr at regjeringen og partene i arbeidslivet skal drøfte løsninger på hvordan bedriftene innenfor ulike bransjer kan kutte i sine klimagassutslipp, og gjennomføre andre klimatiltak på en mest mulig effektiv måte.  

– Vi har svært ambisiøse klimamål. For å nå disse målene må vi ha næringslivet med på laget. Det er her mye av utslippskuttene skal tas. Derfor er det bra at vi i dag inngår en intensjonsavtale om klimapartnerskap mellom stat og næringsliv, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klimapartnerskapet skal legge til rette for en strukturert dialog mellom stat og næringsliv på bransjenivå innenfor et fast rammeverk. De skal bidra til grønn omstilling i næringen, energi- og ressurseffektivisering og en sirkulær økonomi. Dette har vært en forutsetning for å inngå intensjonsavtalen at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er involvert.

Klimapartnerskapene skal ha som mål å etablere felles forståelse om hva som må til for å nå klimamålene, med utslippskutt innen 2030 og 2050.

 

  • Klimapartnerskap skal bidra til å skape felles forståelse mellom avtalepartene om hva som må til for å nå de nasjonale klimamålene for 2030 og 2050.  
  • Klimapartnerskap skal bidra til å identifisere og forankre nødvendige utslippskutt i næringslivet, og identifisere potensial for styrket innsats forøvrig grønn omstilling i næringene, deriblant energi- og ressurseffektivisering og økt sirkularitet.
  • Klimapartnerskap skal legge til rette for systematisk erfaringsutveksling om effekt av ulike virkemidler. Eksempler på dette er effekter av avgifter, regelverk og reguleringer, herunder offentlige anskaffelser; statlige tilskudd-, låne- og garantiordninger, herunder til forskning og utvikling; og utvikling av infrastruktur for transport og energi. Klimapartnerskap vil ikke redusere statens overordnede handlingsrom til å benytte virkemidler i klimapolitikken, og heller ikke påvirke «forurenser betaler»-prinsippet som grunnleggende rettesnor i klimapolitikken.
  • Klimapartnerskap skal bidra til å synliggjøre næringslivets innsats for grønn omstilling, gjennom å legge til rette for næringenes rapportering om iverksatte tiltak som bidrar til å nå målene og ambisjonene i partnerskapsavtalen.  
  • Klimapartnerskap skal være en arena for kompetanseutvikling om grønn omstilling, på lokalt og nasjonalt nivå.
  • Klimapartnerskap bør bidra til rettferdig omstilling i arbeidslivet.