Næringsministeren mottok rapport om norsk matvareberedskap

Næringsminister Jan Christian Vestre mottok ny rapport om sårbarheter i globale forsyningskjeder for matvarer

Vestre og Guro Landsend Henriksen i Oslo Economics
Jan Christian Vestre og Guro Landsend Henriksen i Oslo Economics. Foto: NFD

– Norge har gode og solide systemer for matforsyning. Det viste også erfaringene etter to år med pandemi. Samtidig må vi hele tiden jobbe for å styrke matvareberedskapen slik at vi er best mulig forberedt på neste uforutsette hendelse. En mer utrygg verden gjør at vi trenger mer kunnskap om hvordan vi best kan respondere på kriser. Jeg er derfor veldig glad vi nå har fått denne rapporten, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet av Oslo Economics i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), SINTEF Ocean og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Rapporten gir en analyse av risiko og sårbarheter knyttet til de globale forsyningslinjene for viktige innsatsfaktorer, råvarer og produkter innenfor matproduksjon. Rapporten tar også for seg produkter av betydning for rent vann. Bakgrunnen for oppdraget er at krig, klimaendringer og økt spenning i det internasjonale samfunnet kan øke risikoen for forsyningssvikt.

– Jeg vil takke Oslo Economics for en grundig gjennomgang. Rapporten blir et viktig innspill i vårt arbeid for å gjøre norsk matvareforsyning enda mer motstandsdyktig. Jeg ser frem til å gå nøye gjennom rapporten, sier Vestre.

Noen sentrale funn og anbefalinger i rapporten

  • Vi har gode og robuste systemer for å forsyne Norge med mat. Forsyningslinjene for viktige importvarer til norsk matvareforsyning er i stor grad robuste for forstyrrelser i internasjonale markeder. Dette skyldes blant annet at importvarer som Norge trenger produseres i flere land, og at det er gode muligheter for å erstatte en vare mot andre varer ved forsyningssvikt.
  • Norge kan tåle de fleste hendelser som rammer våre handelspartnere selv om dette vil gi utslag i økte priser og potensielt også mangel på enkeltvarer i kortere perioder. Vi er mer sårbare for større handelskonflikter eller andre omfattende forstyrrelser i selve samhandlingen mellom land.
  • Forsyningssikkerheten styrkes av åpne handelssystemer og gjensidig avhengighet. Det er viktig at Norge ivaretar eksisterende relasjoner med våre allierte og handelspartnere, samtidig som vi bør jobbe for å styrke samhandel mellom land for å møte utfordringer med knapphet. Norge må dessuten evne å ta vare på ressursgrunnlaget for matproduksjon både til lands og til havs.

Les rapporten her