Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027:

Forenkler og tydeliggjør regelverk

Regelverket innen helse- og omsorgsfeltet skal forenkles og tydeliggjøres for å understøtte vår felles helsetjeneste. Regelverket skal på en enkel og klar måte bidra til, og legge til rette for at vår felles helsetjeneste yter gode, trygge og likeverdige tjenester i hele landet.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

– Målet med arbeidet er at pasienter, brukere og pårørende lettere skal forstå og benytte seg av rettighetene de har. Lover og regler skal ikke skape unødvendig merarbeid eller rapportering, men understøtte fagfolkas arbeid i hverdagen. Og vi må ta vekk hindre for god samhandling og oppgavedeling, sier Kjerkol.

Regjeringen skal blant annet gjennomgå helseforskningsloven (lovdata.no), fremme lovforslag om oppfølging av forslag fra Samtykkeutvalget og enkelte av forslagene fra Tvangslovutvalget. Det er sentralt i arbeidet med tvangsregelverket å sikre faglig gode forløp for den enkelte pasient og ivareta pårørende.

Regelverk som regulerer helseforskning skal gjennomgås for å sørge for at det er i tråd med den faglige og teknologiske utviklingen. I tillegg vil regjeringen endre dagens varselordning til en meldeordning.