Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027:

Foreslår å endre finansieringsordningene for sykehusene

I helse- og samhandlingsplanen følger regjeringen opp flere av Sykehusutvalgets forslag om å endre finansieringen av sykehusene.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

– I mange år har man lagt til grunn urealistisk forventninger til hvor mye som kan effektiviseres. Nå foreslår vi å legge om finansieringen av sykehusene våre, sier Kjerkol.

Endringene går ut på å redusere sykehusenes egenkapitalkrav, bedre rentebetingelsene og sikre bevilgninger som fullt ut tar hensyn til at befolkningen blir eldre, med økt behov for helsetjenester. I tillegg foreslås andelen aktivitetsbasert finansering redusert til
30 prosent for å gi økt strategisk handlingsrom for sykehusene.

Hvert år beregnes det hvor mye sykehusenes kostnader øker for å dekke behovet i befolkninga, men sykehusene får bare dekket 80 prosent.

– Dette vil vi endre. Nå vil vi gi full dekning for demografiske endringer, slik at sykehusene får dekket 100 prosent – på samme måte som kommunene får. Vi vil at kostnadsveksten knyttet til demografisk utvikling skal dekkes, og vil sørge for oppdaterte beregninger som ivaretar dette. I tillegg gjeninnføres rentemodellen fra 2018. Dette vil sikre likebehandling av lån til helseforetak, og på sikt spare sykehusene for høye rentekostnader. Låneandelen i nye prosjekter økes og kan utgjøre inntil 90 prosent av styringsrammen, sier helse- og omsorgsministeren.

 Regjeringen skal også etablere et teknisk beregningsutvalg for sykehusøkonomi etter modell fra blant annet teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Arbeidet skal i første omgang rettes inn mot statsbudsjettet for 2026.