Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027:

Tiltak for å rekruttere og beholde personell med riktig kompetanse

Regjeringen vil fortsette arbeidet for å sikre nok fagfolk med en helhetlig innsats for arbeidsmiljø og arbeidsvilkår, oppgavedeling og effektiv organisering, samt rekruttering, kvalifisering og kompetanseutvikling.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

– Fagfolkene er vår viktigste ressurs. Målet er at vår felles helsetjeneste skal være en attraktiv arbeidsplass gjennom hele arbeidslivet, sier Kjerkol.

– Jeg har alt gitt helseforetakene i oppdrag å vurdere hvor vi kan prøve ut alternative arbeidstidsordninger og oppgavedeling mellom yrkesgrupper så vi kan spille med hele laget. Jeg oppfordrer partene til å fortsette innsatsen for heltidsstillinger, mot sykefravær og for livsløpstilpasninger. Fagfolka skal ha gode, trygge arbeidsforhold, og de skal trives på jobb. I planen ligger også et bredt fagarbeiderløft for å styrke den viktige fagarbeiderkompetansen i helsetjenesten.

– Vi kommer til å styrke generalistkompetansen, blant annet i legespesialiseringen. Vi vil kartlegge mulighetene for kombinerte stillinger, og åpne for at tjenesten kan opprette egne LIS1-stillinger i tillegg til de som er nasjonalt fastsatt. Vi vil også innføre offentlig spesialistgodkjenning for flere helsepersonellgrupper, sier Kjerkol.

Regjeringen vil starte et arbeid med sikte på å etablere offentlig spesialistgodkjenning for anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleiere (ABIOK), jordmødre, helsesykepleiere og sykepleiere innen psykisk helse, rus og avhengighet.

Regjeringen stiller nå krav om at behovet og konsekvensene for fagfolk skal utredes før man setter inn nye tiltak i helse- og omsorgstjenesten. Kravet innarbeides i instruksene til underliggende etater, Helsedirektoratet, FHI og Direktoratet for medisinske produkter, samt formidles til RHFene i styringsdialogen og til KS.