Revidert nasjonalbudsjett

No startar forsvarsløftet

Regjeringas mest grunnleggjande oppgåve er å sikra tryggleik for folk som bur i Noreg. Derfor prioriterer vi særleg forsvar, tryggleik og beredskap. Det er nødvendig i ein meir alvorleg tryggingspolitisk situasjon. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa å løyva 13 milliardar kroner til Forsvaret. Seks milliardar blir foreslåtte til militær støtte til Ukraina og sju milliardar til auka operativ evne i Forsvaret.

The Armed Forces will be strengthened, including more training exercises.
The Armed Forces will be strengthened, including more training exercises. Foto: Marius Kaniewski / Forsvaret

– Dette er ein stor auke, og gjer at vi når NATOs toprosentmål allereie i år. Det betyr også at vi kan starta fleire av satsingane vi har planlagt i langtidsplanen for forsvarssektoren tidlegare som handlar om å styrkja grunnmuren for å få det Forsvaret vi har i dag til å verka. Både støtta til Ukraina og satsing på Forsvaret her heime er viktig i den tryggingspolitiske situasjonen vi står i. Ukrainas forsvarskamp er også vår, og langtidsplanen skal gi oss det forsvaret vi treng for å tryggja Noreg, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Langtidsplanen for forsvarssektoren ligg til behandling i Stortinget. Med pengar frå revidert nasjonalbudsjett er det likevel mogleg å starta enkelte nødvendige prosjekt allereie no.

– Nødvendige prosjekt det tek lang tid å planleggja og gjennomføra kan starta tidlegare. Det betyr til dømes at eigedom, bygg og anlegg kan stå ferdig før vi har planlagt, for å bidra til å behalda og rekruttera folk til Forsvaret. Vi vil også påskunda kjøp av luftvern. I alt vil fem milliardar gå til å forsera ulike investeringar og tiltak. Dei resterande to vil vi bruka slik at Forsvaret mellom anna kan øva, trena og operera meir, seier forsvarsministeren.

Med den foreslåtte auken i revidert nasjonalbudsjett vil forsvarsbudsjettet gå frå 91 milliardar kroner til 104 milliardar kroner i år. Dei neste 12 åra vil regjeringa forsterka forsvaret av Noreg med 600 milliardar kroner. Det vil seia at i 2036 vil forsvarsbudsjettet vera på 166 milliardar kroner.

Slik blir 13 milliardar fordelte

  • Den militære støtta til Ukraina blir auka med seks milliardar kroner med dette budsjettforslaget. Det gjeld særleg innkjøp av ammunisjon og luftvern som er kritiske ressursar i den ukrainske fridomskampen.
  • Fem milliardar er ei forsering av langtidsplanen og går til ammunisjon, materiell, bustader, forlegningar og annan infrastruktur. Med dette betrar vi buforholda til folka i Forsvaret, vi byrjar oppbygginga av beredskapslager og legg til rette for vidare vekst i langtidsplanen.
  • To milliardar går til å styrkja operativ evne og driftsbudsjettet til forsvarssektoren i 2024.
  • Regjeringa foreslår ei styrking av driftsbudsjettet til Forsvaret i RNB på 992 millionar kroner for å halda oppe den operative ambisjonen for 2024, og leggja til rette for aktivitetsauke i Forsvaret i inneverande år.
  • Regjeringa foreslår å styrkja Heimevernet med 180 millionar kroner. 150 millionar kroner av dette går til auka aktivitet i 2024. I tillegg blir 30 millionar kroner foreslåtte til auka innkjøp av personleg kledning og utrusting av HV sitt personell. Tiltaket fører vidare satsinga til regjeringa på eit sterkare og meir robust Heimevern og påskundar derfor løyvingar til uniformer og utstyr, kompetanseheving og ytterlegare øving og trening i 2024.
  • Regjeringa foreslår også 200 millionar kroner til nødvendig vedlikehald av logistikkfartøyet KNM Maud, for å kunna halda oppe føresett og nødvendig operativ kapasitet og aktivitetsnivå, og midlar til vedlikehald av P-8 maritime patruljefly.
  • Vidare vil regjeringa auka løyvinga med 37,5 millionar kroner til bemanna vakthald på Andøya, i tråd med ambisjonane til regjeringa om vidareutvikling av Andøya knytt til mellom anna dronar, romverksemd og alliert mottak.
F35 Fighter Jets in the air. In the revised national budget, the government allocates two billion NOK to strengthen the operational capability of the Armed Forces.
F35 Fighter Jets in the air. In the revised national budget, the government allocates two billion NOK to strengthen the operational capability of the Armed Forces. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret