Noreg aukar støtta til palestinarar

Den katastrofale humanitære situasjonen i Gaza gjer at regjeringa foreslår å auke støtta til palestinarar med 470 millionar kroner. Den totale norske hjelpa til palestinarane for 2023 blir da på over 1,5 milliardar kroner.

– Dei humanitære behova er enorme etter nesten sju veker med kamphandlingar og vil halde fram med å auke inn i vinteren. Håpet er at ein pause i kamphandlingane gir rom for meir humanitær innsats. Derfor foreslår vi 370 millionar kroner til å hjelpe befolkninga i Gaza med mat, vatn, medisinar, vern og andre livsnødvendig hjelp, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Dei ekstra pengane kjem i tillegg til 200 millionar kroner som tidlegare er sett av til innsats i Gaza etter 7. oktober.

Det er no 1,7 millionar internt fordrivne i Gaza av ei befolkning på 2,2 millionar. FN sine hus, skular, og til og med lagerbygg er overfylt av menneske som har mista alt. Smittsame sjukdommar og diaré spreier seg raskt og rammar titusen, og spesielt barn. Mykje regn har ytterlegare forverra situasjonen.

I samband med den annonserte våpenkvila skal det vere gitt løyve til at 300 lastebilar med nødhjelp skal komme inn dagleg. Dette er positivt, men framleis langt under nivået frå før 7. oktober. FNs matvareprogram åtvarar om svolt fordi både distribusjon og produksjon av mat har kollapsa.

– Matsituasjonen i Gaza er prekær, og mat må inn raskt for å unngå ein svoltkatastrofe. Eg er spesielt bekymra for dei minste barna som kan få varige men av underernæring over tid. Derfor svarer vi på FNs mat- og landbruksorganisasjons (FAO) appell og gir 30 millionar kroner til mattryggingsarbeid i Gaza, seier Tvinnereim.

Dei nye midlane bli kanaliserte gjennom Noregs partnarar som er til stades på bakken i Gaza, eller gjennom partnarane deira. Støtta vil gå gjennom FN, Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og norske humanitære organisasjonar.

Noreg held fram det diplomatiske arbeidet for at langt meir hjelp omgåande skal komme inn i Gaza.

– Vi har i fleire veker oppmoda Israel om å opne opp grenseovergangen Kerem Shalom. Den mellombelse våpenkvila er eit godt høve til å opne denne grenseovergangen slik at mest mogleg assistanse kan nå ut til sivile medan kamphandlingane er innstilte, seier utanriksminister Espen Barth Eide.

Støtter det palestinske sjølvstyret

– Krigen i Gaza har òg alvorlege konsekvensar på Vestbreidda og for Den palestinske sjølvstyret (PA). Utviklinga er djupt urovekkjande, og regjeringa foreslår derfor å auke den norske budsjettstøtta med 100 millionar kroner, til totalt 285 millionar kroner for 2023. Midlane vil bidra til evna til det palestinske sjølvstyret til å levere kritiske tenester til befolkninga, seier utanriksministeren.

Det er ein stor auke i busetjarvald og fordrivingar av palestinarar på Vestbreidda. Den palestinske økonomien er hardt ramma mellom anna av at palestinarar frå Vestbreidda har mista arbeidsløyva i Israel og at Israel har kutta i overføringar til det palestinske sjølvstyret. Noreg protesterer mot denne politikken og det er no store vanskar med å levere helsetenester, utdanning og andre kritiske tenester på både Vestbreidda og i Gaza.

– Som leiar for givarlandsgruppa for Palestina er den tydelege bodskapen vår til det internasjonale samfunnet, inkludert Israel, at vi må styrkje snarare enn svekkje det palestinske sjølvstyret i denne situasjonen. Det er avgjerande at PAs evne til å ta vare på den palestinske befolkninga i heile Palestina, altså både på Vestbreidda og i Gaza, blir halden oppe. Både på kort sikt og for å kunne oppnå ei fredsløysing i framtida, seier utanriksminister Espen Barth Eide.