Norge bidrar med 270 millioner kroner til nytt klimafond for tap og skade

Statsminister Jonas Gahr Støre annonserte på FNs klimakonferanse i Dubai at Norge vil støtte oppstarten av et nytt fond for tap og skade som følge av klimaendringer med 270 millioner kroner. Pengene skal gå til sårbare utviklingsland som er rammet for eksempel av ekstremvær.

Fondet ble besluttet opprettet på FNs klimakonferanse i Sharm el-Sheikh i fjor. En komite, der Norge også har vært representert, har i løpet av året utarbeidet anbefalinger om hvordan fondet skal utformes og fungere. Disse anbefalingene er nå vedtatt av partene til FNs klimakonvensjon og Parisavtalen.

Statsminister Jonas Gahr Støre annonserte på FNs klimakonferanse i Dubai at Norge vil støtte oppstarten av et nytt fond for tap og skade som følge av klimaendringer med 270 millioner kroner
Statsminister Jonas Gahr Støre annonserte på FNs klimakonferanse i Dubai at Norge vil støtte oppstarten av et nytt fond for tap og skade som følge av klimaendringer med 270 millioner kroner Foto: COP28 / Christopher Pike.

– Det siste året har vi blant annet sett voldsomme flommer og skogbranner mange steder i verden, konsekvensene av klimaendringene ser vi her og nå. Det er svært positivt at vi har fått enighet om utformingen av det nye fondet. Tap og skade på grunn av klimaendringer er dessverre en utfordring som bare vil bli større fremover. Jeg er glad for at vi fra norsk side kan bidra med tidlig finansiering, sier statsminister Støre.

Det nye fondet skal bidra til å støtte særlig sårbare utviklingsland som rammes av klimarelaterte hendelser og katastrofer. Eksempler på dette kan være virkninger av menneskeskapte klimaendringer som skjer over tid, slik som havnivåstigning, og ekstremværhendelser som stormer og flom. Fondet skal samarbeide tett med andre eksisterende finansieringsordninger og skal operere på en måte som sikrer koordinering med disse ordningene, for eksempel på det humanitære området.

– Vi har arbeidet for at det nye fondet skal sikre støtte til de mest sårbare utviklingslandene, som minst utviklede land og små øystater. Jeg er glad for at vi har fått gjennomslag for dette, sier utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim.

Det nye fondet skal bidra til å støtte særlig sårbare utviklingsland som rammes av klimarelaterte hendelser og katastrofer
Det nye fondet skal bidra til å støtte særlig sårbare utviklingsland som rammes av klimarelaterte hendelser og katastrofer Foto: Anne Kristin Hjukse / Statsministerens kontor.

– Det nye fondet vil komplementere den satsingen vi allerede har innen klimatilpasning, forebygging og matsikkerhet i bistanden. Samtidig vil ett enkelt fond ikke alene kunne løse de utfordringene vi står overfor fremover, og både samordning og styrking av eksisterende institusjoner blir derfor viktig, sier Tvinnereim.

Verdensbanken får ansvar for å forvalte fondet og vil ha et eget styre og et dedikert sekretariat. Styret vil bli sammensatt av 26 representanter fra industriland og utviklingsland, og vil etter planen starte jobben med å operasjonalisere fondet tidlig neste år.   Midlene til fondet må også godkjennes av Stortinget.