Klimaforhandlingene i Dubai (COP 28) starter opp

Målet med årets klimatoppmøte er å redusere de globale utslippene og få fart på energiomstillingen i verden. – Vi opplever det varmeste året noensinne, og vi ser tydelig effektene av klimaendringene. Det aller viktigste for oss i Dubai er å sette verden på sporet av målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Norge har en viktig rolle i å drive fram en raskere global omstilling, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Fra 30. november til 12. desember møtes medlemslandene i FNs klimakonvensjon og Parisavtalen til klimaforhandlinger i Dubai, De forente arabiske emirater. Møtet innledes med statsledermøte 1.-2. desember der statsminister Jonas Gahr Støre deltar.  Norge ved utenriksminister Espen Barth Eide har en viktig rolle i å lede politiske konsultasjoner på utslippsreduksjoner, sammen med Singapore.

For første gang skal medlemslandene gjøre opp status for fremdriften mot målene i Parisavtalen. Under COP28 skal landene lage et troverdig veikart for å nå disse målene.

Dette er det 28. møtet som arrangeres under FNs klimaforhandlinger (UNFCCC). Grunnlaget for klimaforhandlingene er de internasjonale avtalene FNs klimakonvensjon, Parisavtalen og Kyotoprotokollen. COP står for Conference of the Parties (partsmøte).

– Det er særlig fire områder Norge er opptatt av under årets klimatoppmøte: Fornybar energi, skog, grønn skipsfart og utslippsreduksjon. Norges største og viktigste internasjonale satsing mot klimaendringene er å bidra til å bevare regnskogen og annen tropisk skog. Og som verdens fjerde største skipsfartsnasjon i flåteverdi, skal Norge lede an i å redusere utslipp fra skipsfarten, Jeg er også glad for den viktige rollen vi har i å lede konsultasjonene på utslippsreduksjoner, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Vi trenger et krafttak for å forsterke omstillingen til en verden med minimale utslipp og en sterk innsats på klimatilpasning, og da må vi sørge for at alle verdens land er med. Jeg mener det er godt grunnlag for å gi et klart og tydelig signal til verdens energiomstilling, vi må bort fra bruk av fossile brensler og over til fornybar energi, stanse og reversere avskoging og øke innsatsen på metan. Jeg er glad Norge kan bidra til å finne enighet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– FNs klimapanel viser oss at Parisavtalen virker, men også at vi må øke innsatsen dramatisk på alle områder under Parisavtalen. Derfor må årets klimaforhandlinger gi oss et veikart framover med økte ambisjoner, slik at vi kan nå målene i avtalen. Dette skal Norge arbeide for i Dubai, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

– Skal vi få til et grønt skifte og en mer bærekraftig verden er det behov for økt støtte til utviklingsland, der klimafinansiering er del av dette. Norge har levert på målet om å doble klimafinansiering og gjort det raskere enn vi lovet. Norge vil fortsette å prioritere klimafinansiering, og særlig støtte til klimatilpasning i tråd med målet om å minst tredoble støtten til tilpasning innen utgangen av 2026. Det er nå avgjørende at vi får enighet om å styrke finansieringen for å håndtere tap og skade som følge av klimarelaterte hendelser og katastrofer.  Norge støtter anbefalingene for opprettelsen av det nye tap og skade-fondet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.