Norge skal delta i samfunnsoppdrag innenfor Horisont Europa

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge deltar fullt ut i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram – Horisont Europa. Nå har regjeringen besluttet hvordan vi skal delta i den nyskapende delen av programmet som kalles samfunnsoppdrag (missions).

EU-kommisjonen legger stor vekt på at investeringer i forskning og innovasjon skal gi reelle effekter i samfunnet. Resultater skal tas i bruk av næringsliv og offentlig sektor og komme innbyggerne til gode. Samfunnsoppdrag er et nytt virkemiddel som skal bidra til dette. EU har lansert fem samfunnsoppdrag med ambisiøse overordnede mål som skal nås innen 2030:  

Oppdrag 

Mål som skal nås før 2030 

Kreft 

Bedre livet til mer enn tre millioner mennesker som er berørt av kreft, både pasienter og deres familier, gjennom forebygging og behandling, slik at de får lengre og bedre liv innen 2030. 

Sunne hav og vann 

Beskytte og restaurere havområder og vann innen 2030. 

Klimanøytrale og smarte byer 

Etablere 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030. 

Tilpasning til klimaendringer 

Støtte minst 150 europeiske regioner og lokalsamfunn i å bli tilpasningsdyktige mot klimaendringer innen 2030. 

Jordhelse og mat 

Livet på jorda er avhengig av god jordhelse: opprette 100 Living Labs og fyrtårn mot overgangen til bedre jordhelse innen 2030 

 

EUs samfunnsoppdrag skal utløse et bredt engasjement, finansieres fra ulike sektorer og spille sammen med endringer i reguleringer, lovverk og politikk. De skal involvere en stor bredde av aktører fra FoU-sektoren, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, frivillig sektor, innbyggere og myndigheter. De skal være tverrfaglige og løsningene skal basere seg på både ny og eksisterende kunnskap. Samfunnsoppdragene skal bidra til framdrift mot FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen.

Oppdragene vil bestå av porteføljer av prosjekter og tiltak, og vil finansieres fra flere EU-programmer. Fire av de fem samfunnsoppdragene er koblet til EUs grønne giv for klima og miljø, mens det femte er tett koblet til EUs kreftplan. Deltakelsen i EUs samfunnsoppdrag kommer til å bidra til at vi når viktige nasjonale politiske ambisjoner. Det er viktig å se deltakelsen i sammenheng med relevante nasjonale, nordiske og europeiske programmer. 

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge har et overordnet ansvar for å koordinere og mobilisere til norsk deltakelse i Horisont Europa, i tråd med deres rolle som nasjonalt støtteapparat. Fordi samfunnsoppdragene skal involvere bredt, vil støtteapparatet for oppdragene tilpasses behovet til det enkelte oppdraget. Deltakelsen i samfunnsoppdragene er forankret i regjeringen fordi de går på tvers av departementenes sektoransvar.   

Flere departementer jobber nå med oppfølgingen av de ulike oppdragene i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Dette innebærer blant annet møter som vil følge utviklingen av det enkelte samfunnsoppdrag, politisk forankring og kobling til nasjonale strategier og satsinger, og eventuelle endringer i reguleringer og lovverk. Tabellen under viser hvilke departementer som deltar. Andre departementer vil også kunne melde sin interesse.  

Oppdrag 

Ledende departement 

Involverte departementer 

Kreft 

Helse- og omsorgsdepartementet 

KDD, KLD, AID, NFD, KD 

Sunne hav og vann 

Nærings- og fiskeridepartementet 

KLD, UD, KDD, SD, OED, KD 

Klimanøytrale og smarte byer 

Kommunal- og distriktsdepartementet 

KLD, OED, SD, NFD, LMD, HOD, KD 

Tilpasning til klimaendringer 

Klima- og miljødepartementet  

JD, OED, KMD, SD, HOD, NFD, UD, LMD, KD, FIN 

Jordhelse og mat 

Landsbruks- og matdepartementet 

KLD, NFD, HOD, KD, UD 

Målet er at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer vinner frem i utlysninger knyttet til EUs samfunnsoppdrag, og til at deltakelsen gir positive samfunnseffekter. Norske miljøer er godt posisjonert til å delta i EUs samfunnsoppdrag og interessen og engasjementet er stort. Det viste den betydelige uttellingen Norge fikk i EU sin grønne-giv utlysning på tampen av Horisont 2020. Mange av disse prosjektene vil levere resultater knyttet til de fire oppdragene knyttet til det grønne skiftet: Norske forskningsmiljøer henter nesten en halv milliard til klimaforskning - regjeringen.no

Mer informasjon på EU-kommisjonens nettsider 

EU-kommisjonen og virkemiddelaktørene i samarbeid med departementene gjennomfører flere informasjonsdager om EUs samfunnsoppdrag i januar. Disse vil kunne streames også etter møtedatoen:  

  

Dato og tidspunkt 

Lenke 

Arrangør 

Jordhelse 

14. januar 
09.00 - 10.30 

Samfunnsoppdrag (mission) om "Jordhelse" (forskningsradet.no) 

Forskningsrådet, Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet 

Sunne hav og vann  

 

18. januar  
09:45-12.45 

EU Missions info days | European Commission (europa.eu) 

 

EU-kommisjonen 

Kreft 

 

18. januar 
14:00-15:30 

EU Missions info days | European Commission (europa.eu) 

 

EU-kommisjonen 

Tilpasning til klimaendringer

19. januar 09:00-10:30

EU Missions info days | European Commission (europa.eu)

EU-kommisjonen 

Klimanøytrale og smarte byer

19. januar 
10:45-12:45 

EU Missions info days | European Commission (europa.eu) 

EU-kommisjonen 

Jordhelse 

19. januar 
14:00-16:00 

EU Missions info days | European Commission (europa.eu) 

EU-kommisjonen 

Sunne hav og vann 

 

24. januar 
13.30 - 16.00 

Samfunnsoppdrag (mission) - "Sunne hav og vann innen 2030" (forskningsradet.no) 

Forskningsrådet