Norsk innsats for flyktninger og asylsøkere

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Verden står overfor den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig – med 60 millioner mennesker på flukt fra krig og konflikt. Regjeringen har kommet med en lang rekke tiltak for å støtte de landene som mottar  mange flyktninger, til redningsoperasjonen i Middelhavet og til å bekjempe de humanitære krisene som tvinger mennesker på flukt.

Statsminister Erna Solberg besøkte nylig frivillige som organiserer innsamling av klær og annet utstyr til flyktninger som kommer til Oslo. Her snakker statsministeren med blant andre initiativtaker Hilde Hagerup og Jan Vardøen i gruppa Refugees Welcome to Norway.
Statsminister Erna Solberg besøkte nylig frivillige som organiserer innsamling av klær og annet utstyr til flyktninger som kommer til Oslo. Her snakker statsministeren med blant andre initiativtaker Hilde Hagerup (med ryggen til) og Jan Vardøen i gruppa Refugees Welcome to Norway. Foto: Statsministerens kontor

 Den norske innsatsen inkluderer blant annet:  

  • Humanitær bistand til folk i land i konflikt og til flyktninger er økt til et rekordnivå (1,25 mrd kr til Syria og naboland i 2015).
  • Mottak av et betydelig antall syriske overføringsflyktninger, den mest sårbare gruppen av flyktninger (5000 personer i 2015 og 2016).
  • To fartøy i redningsoperasjonen i Middelhavet, som har reddet mange liv.
  • Bistand til Hellas i form av 20,8 mill EUR til et eksisterende asylprogram gjennom EØS-midlene. Støtten skal styrke det greske mottaksapparatet. Regjeringen har også tatt initiativ overfor greske myndigheter til å øke denne innsatsen gjennom å overføre 5 millioner euro fra andre programmer.
  • 6 mill kr til utsendelse av humanitære eksperter gjennom Flyktninghjelpens beredskapsstyrke Norcap - for å bistå arbeidet med håndtering av flyktningsituasjonen i Hellas og i andre land sør i Europa.

Tidslinje: Kronologisk oversikt over den norske innsatsen

Bistand til nærområdene

Kun 37 prosent av FNs nødhjelpsappell for Syria er dekket (31 prosent av appellen for Syria og 40 prosent for naboland). Norge er den sjette største humanitære bidragsyteren til Syria- og Irak-krisen i absolutte tall og den nest største etter folketall; og gir 1,25 mrd kr i 2015. Norge bidrar i tillegg med betydelig humanitær- og utviklingsbistand i andre land der folk fordrives eller migrerer fra. Norge ga 50 millioner i ekstra tiltak for flyktninger i transittland i 2015, dette for å forebygge at mennesker legger ut på en slik farefull ferd og betaler menneskesmuglere.

Selv om flyktning- og migrasjonsspørsmålene har nådd til topps på EUs agenda er det bare en liten brøkdel av menneskene på flukt i verden som kommer til Europa. 

Politiets arbeid er styrket 
Regjeringen har bestemt å styrke Politiets utlendingsenhet (PU) umiddelbart med fem millioner kroner. Disse pengene skal gå til å dekke politiets utgifter til å ta i mot og registrere asylsøkere.

I tillegg arbeider regjeringen med en tilleggsproposisjon til Stortinget for å sette hele utlendingsforvaltningen i bedre stand til å håndtere økningen i antall asylsøkere til Norge. Tilleggsproposisjonen vil sikre økte midler til registrering, omsorgsplasser til enslige mindreårige, til UDI og til bosetting.

UDI oppretter en rekke nye mottak

De som søker om beskyttelse i Norge skal få tilbud om innkvartering. UDI oppretter nå en rekke nye asylmottak for å kunne huse alle som kommer. Ettersom det har kommet mange asylsøkere på svært kort tid, samarbeider UDI med en rekke aktører for å sikre at systemet har god nok kapasitet. I tillegg til å innkvartere alle som er registrert som asylsøkere i Norge skal UDI nå sikre et nattinnkvarteringstilbud for personer som har meldt seg som asylsøkere hos PU i Oslo, men enda ikke er registrert. UDI har gjennom en særskilt budsjettfullmakt anledning til å overskride budsjettet til mottaksdrift dersom behovet for mottaksplasser blir større enn forventet. Slik skal det sikres at det er ressurser nok til å skaffe et sted å bo for alle asylsøkere.

Stort fokus på bosetting  

Regjeringen har gjort mye for å øke bosettingen. I fjor bosatte norske kommuner 19 prosent flere flyktninger enn året før – ikke siden Bosniakrigen i 1994 har like mange blitt bosatt. Så langt i 2015 har bosettingstallene økt ytterligere til 22 prosent mer enn på samme tid i fjor. Til nå i år har kommunene fattet vedtak om å bosette nesten 10 800 flytninger i 2015. Dette er over 30 prosent flere enn kommunene vedtok å bosette i fjor.  IMDi og kommunene jobber med å få utnyttet alle plassene.

Integreringstilskuddet er økt flere ganger under denne regjeringen. Tilskuddet dekker nå om lag 90 prosent av kommunenes kartlagte utgifter til bosetting og integrering. Det har ikke vært tilsvarende god dekning siden 2009. Husbankens tilskuddsramme til utleieboliger har blitt økt med til sammen 290 millioner kroner i løpet av de to siste årene.

Norske skip redder liv i Middelhavet
Norge bidrar til sjøoperasjonen Triton med skipet «Siem Pilot», og med skøyta Peter Henry von Koss fra Redningsselskapet til Poseidon utenfor Hellas. Skipene har per 3. september reddet opp over 7000 personer under sine oppdrag. Frontex har bedt Norge om å forlenge oppdraget med tre måneder når gjeldende kontraktsperiode avsluttes i november. Dette kommer regjeringen til å imøtekomme. Ytterligere forlengelse av oppdragene blir vurdert.

Statsminister Erna Solberg besøker Kripos og møter mannskap fra båten Siem Pilot som er et av Norges bidrag i Middelhavet. Styrkesjefene Tore Barstad og Lise Dunham (i politiuniformer) viste bilder og fortalte om sterke inntrykk fra redningsoperasjonene.
Statsminister Erna Solberg besøker Kripos og møter mannskap fra båten Siem Pilot som er et av Norges bidrag i Middelhavet. Styrkesjefene Tore Barstad og Lise Dunham (i politiuniformer) viste bilder og fortalte om sterke inntrykk fra redningsoperasjonene. Foto: Kripos

Økt pengestøtte og omdisponering av EØS-midler
Den norske regjeringen imøtekommer et ønske fra FNs høykommisjonær for flyktninger (UNHCR) og FN om humanitær støtte på seks millioner kroner. Pengene skal gå til humanitære eksperter gjennom Flyktninghjelpen og beredskapsstyrken Norcap. Utenriksdepartementet har i år bidratt med 76 millioner kroner gjennom Flyktninghjelpen og Norcap, som stiller til rådighet eksperter til humanitært arbeid globalt.

Regjeringen har også foreslått ytterligere fem millioner euro i omdisponerte EØS-midler.

Regjeringen er rede til å gi et stort bidrag til et felles europeisk løft for mottak av flyktninger og asylsøkere i årene fremover og vil tilby de landene som mottar EØS-midler å finansiere asyl- og migrasjonstiltak dersom disse landene er villige til å bidra til mottak av flyktninger og asylsøkere.

Pressemelding: Prioriterer EØS-midler til felles løft for flyktninger i Europa

Norge deltar også i det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO) som blant annet gir støtte til land som opplever et stort migrasjons press.

Statsministeren vil redegjøre om flyktningsituasjonen
Statsminister Erna Solberg har også uttalt at hun vil redegjøre for flyktningsituasjonen for Stortinget.