NOU om genteknologi sendes på høring

Klima- og miljødepartementet sender genteknologiutvalgets utredning NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid på alminnelig høring.

Fristen for å sende innspill og merknader er 22. februar 2024.

Alle som ønsker det, kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsinnspillene vil inngå i regjeringens videre behandlingen av saken.

Genteknologiutvalget ble oppnevnt ved kgl.res. 13. november 2020. Utvalget overleverte sin utredning NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid (foreløpig utgave) til Klima- og miljøministeren 6. juni 2023. Den endelige versjonen av NOU-en ble ferdigstilt november 2023.

Mer informasjon om høringen og høringsdokumentene finner du her: