Ny erstatningsordning for vernepliktige vedtatt av Stortinget

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- De som kalles inn til førstegangstjeneste skal ikke risikere å selv måtte bære eventuelle tap for skader de påføres under tjenesten. Erstatningsordningen som i dag er vedtatt av Stortinget vil styrke erstatningsvernet for vernepliktige inne til førstegangstjeneste, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Illustrasjonsbilde av vernepliktige
Illustrasjonsbilde av vernepliktige. Foto: Forsvarets mediesenter

- De vernepliktige inne til førstegangstjeneste står til Forsvarets disposisjon døgnet rundt. Samtidig har de en dårligere økonomisk evne til å forsikre seg selv enn det andre grupper har. Vi har et særlig ansvar for å sørge for at de som gjennomfører sin lovpålagte tjeneste har tilstrekkelige og forutsigbare erstatningsordninger, sier Gram.

Slik det har vært frem til i dag må vilkårene i yrkesskadeforsikringsloven være oppfylt for at de vernepliktige skal kunne ha krav på slik dekning av det fulle økonomiske tapet. Dette innebærer blant annet at skaden må skyldes en arbeidsulykke. Dette vilkåret har i mange tilfeller vist seg og ikke passe så godt for den særlige tjenesten de vernepliktige gjennomfører.

- I tillegg til at de vernepliktiges erstatningsvern nå styrkes, vil det også gi dem større forutsigbarhet for når de har krav på erstatning, presiserer forsvarsministeren.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Marita Hundershagen, FD

At skaden er påført under tjenesten betyr at den må ha oppstått under aktiviteter innenfor forlegning, leirområde og tilsvarende; på tjenestereiser; på reiser i forbindelse med velferdspermisjon klasse A, frie permisjonsreiser og innkallings- og dimisjonsreiser; eller under frivillige kurs, opplæring og aktiviteter som arrangeres eller betales av Forsvaret.

Stortinget vedtok 7. juni 2022 lovendringen som sikrer vernepliktige inne til førstegangstjeneste bedre erstatningsvern. Lovendringen vil etter planen tre i kraft 1. juli i år.

Hele proposisjonen som ligger til grunn for lovvedtaket kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-67-l-20212022/id2904051/