Ny heltidsrapport: Minst 30 000 årsverk går tapt

En ny rapport viser at deltidsansatte som ønsker å øke sin stillingsprosent utgjør rundt 30 000 årsverk årlig. - Dette viser at arbeidsgivere må skjerpe seg, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna. 

– Vi har 30 000 årsverk i reserve dersom alle som ønsker å jobbe heltid, får muligheten til det. Det er nøyaktig like mange sykepleiere vi vil trenge i 2040. Vi sløser med folk og ressurser når noen går ufrivillig deltid, sier Tonje Brenna. 

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet kartlagt bruk av deltid. Rapporten viser at rundt 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber deltid og at deltidsansatte som ønsker å øke sin stillingsprosent utgjør rundt 30 000 årsverk. Rapporten viser også at mange virksomheter mener at det er viktig redusere omfanget av deltid, men sier det er krevende å få til i praksis.

– Velferd og verdiskaping i framtida er avhengig av at mange av oss jobber. Flere må jobbe heltid, og flere arbeidsgivere må sørge for heltidsstillinger. Regjeringen vil bidra til dette. Derfor har vi innført nye lovbestemmelser om at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet, blant annet gjennom styrket rett til heltid for deltidsansatte, sier Brenna.

Vil styrke deltidsansattes rettigheter

Å redusere omfanget av uønsket deltid og å fremme en heltidskultur er et mål for regjeringen. De siste årene har det blitt gjennomført flere tiltak for å øke omfanget av heltidsstillinger og for å styrke deltidsansattes rettigheter. Det er bred enighet om at den høye deltidsandelen er uheldig både for kvaliteten på tjenestene, de ansattes økonomiske sikkerhet og deres faglige utvikling.

Oslo Economics har undersøkt:

  • Rundt 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber deltid. Deltidsansatte som ønsker å øke sin stillingsprosent utgjør rundt 30 000 årsverk.
  • Mange virksomheter mener at det er viktig redusere omfanget av deltid, men sier det er krevende å få til i praksis.
  • Lovendringene i arbeidsmiljøloven har bidratt til mer bevissthet rundt deltidsansatte. Virksomheter rapporterer eksempelvis at de i større grad tilbyr ekstravakter til egne deltidsansatte, fremfor å bruke vikarer. Lovendringene har også ført til mer dokumentasjon og samarbeid med tillitsvalgte.
  • Arbeidsgiver oppgir ulike grunner til bruk av deltid i ulike sektorer. I helsesektoren er vakt- og turnusordninger den viktigste årsaken til bruk av deltid. I barnehager og skoler er begrunnelsen for bruk av deltid strukturelle årsaker, slik som åpningstider til SFO/AKS og lange skoleferier. Innen varehandel og servering er den viktigste årsaken til deltidsstillinger variasjon i aktivitetsnivå, som krever høyere bemanning i helger og ferier.
  • Alle sektorer rapporter om fordeler med heltidsansatte, hovedsakelig mer kontinuitet, større ansvarsfølelse og et mindre ressurskrevende personale å følge opp.