Rapport om arbeidsgiveres begrunnelse for bruk av deltid og deltidsansattes arbeidskraftreserve

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en rapport om arbeidsgiveres begrunnelse for bruk av deltid og deltidsansattes arbeidskraftreserve.

Over tid har det vært arbeidet systematisk for å styrke heltidskulturen i Norge, men deltidsarbeid er fortsatt utbredt. Bedre forståelse av både arbeidsgiveres bruk av deltid og deltidsansattes arbeidskraftreserve er relevant for fremtidig innsats på feltet, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor tatt initiativ til en kartlegging.

Oslo Economics har kartlagt arbeidsgiveres begrunnelse for bruk av deltid, arbeidskraftreserven blant deltidsansatte, samt erfaringer knyttet til endringene i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid (Prop. 133 L (2021-2022)).