Ny høstingsforskrift fra 1. januar 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Den nye høstingsforskriften inneholder regler om hvordan fisket i sjøen skal utøves, slik som maskevidde på for eksempel garn og minstemål på fisk, stengte områder og bifangstregler.

- I den nye høstingsforskriften er det gjort en rekke grep for å forenkle reglene for utøvelse av praktisk fiske, slik at regelverket blir bedre tilgjengelig for brukerne. De fleste reglene i utøvelsesforskriften er foreslått videreført med enkelte språklige justeringer eller forenklinger. Dette er en klar forbedring av fiskeriregelverket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) erstatter den tidligere forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften).

Et enklere og mer tilgjengelig regelverk

Bakgrunnen for den nye høstingsforskriften er forenkling og forbedring av det tekniske fiskeriregelverket.

Fiskeridirektoratet satte ned en arbeidsgruppe som har sett nærmere på forenkling av regelverket for utøvelsen av fisket i sjøen. Arbeidsgruppen var sammensatt av representanter fra fiskeriorganisasjonene, Kystvakten og Fiskeridirektoratet, og leverte sin rapport 20. desember 2018.

Endringsforslagene spenner seg fra realitetsendringer av enkeltbestemmelser til mer strukturelle, forskriftstekniske forslag.

Som et rent forskriftsteknisk grep er det vedtatt at forvaltningen av hummer og levendelagring av fisk skilles ut av utøvelsesforskriften og fastsettes i egne forskrifter. Regulering av fisket etter leppefisk er allerede skilt ut i egen forskrift, som nå også vil inneholde de tekniske reguleringene. Alle forskriftene vil tre i kraft fra 1. januar 2022.

Høstingsforskriften har vært grundig belyst

Det har blitt gjennomført en ordinær høring av forslagene, og det ble gjennomført en ytterligere tilleggshøring våren 2021 av noen momenter i arbeidsgruppens forslag. Momentene i tilleggshøringen var klargjøring av samfiske i de pelagiske fiskeriene, spørsmål om tillatt bifangst i fisket med småmasket trål, regler om føring av stuingsplan, samt innføring av en generell plikt til å rapportere om setting og haling av redskap ved fiske med faststående redskap og fløytline utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen nord for 62° N.

En klargjøring av reglene for samfiske i de pelagiske fiskeriene presiserer at begge fartøy må være til stede å ha en aktiv rolle under samfiske. Dette er en presisering i regelverket som ikke endrer gjeldende rett. Tillat bifangst i fisket med småmasket trål blir ikke endret, men Fiskeridirektoratet kan stille krav til prøvetaking i fangstene.  I tillegg må nå fartøy med en samlet lagringskapasitet på 500 m3 og som oppbevarer fisk i fryst tilstand føre en stuingsplan. Dette er en harmonisering av tilsvarende krav ved landing i utlandet og gjeldende NEAFC-regler.

Det blir også innført en generell plikt til å rapportere om setting og haling av redskap ved fiske med faststående redskap og fløytline utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen nord for 62° N, dette for å forhindre redskapskollisjoner og redusert fare for tap av redskap i havet.