Ny kunnskap om likestilling i maritim næring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

En ny rapport viser at det fremdeles er lav kvinneandel i maritim næring og at både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen. Nå skal Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran invitere til innspillsmøte med partene i næringen for å diskutere rapporten og regjeringens arbeid med en maritim likestillingsstrategi.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri og havminister/ Minister of Fisheries and Ocean Policy, Bjørnar Selnes Skjæran. Foto: NFD

- Dette er en viktig rapport på et område det har vært viktig for meg å bidra til positiv endring på. Denne studien er et sentralt bidrag for å få et mer helhetlig overblikk og vil utgjøre en vesentlig del av faktagrunnlaget for regjeringens kommende likestillingsstrategi, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

Nærings- og fiskeridepartementet ga i januar 2022 Høgskolen i Innlandet i oppdrag å kartlegge status for mangfold og kjønnslikestilling i maritim næring. Rapporten som nå foreligger, presenterer nåsituasjonen og historisk utvikling for mangfold og kjønnslikestilling i næringen og belyser hvilke faktorer som fremmer og hvilke som hindrer likestillingen. Den vurderer også samfunnsøkonomiske effekter av økt mangfold og kjønnslikestilling.

Den internasjonale kvinnedagen for maritim næring
Rapporten offentliggjøres på den internasjonale dagen for kvinner i maritim næring, som markeres for første gang 18. mai.

- Bevissthet rundt likestilling i alle næringer er viktig, og spesielt der kjønnsbalansen er skjev. Det er et stykke igjen for å oppnå en likestilt maritim næring, både generelt og med tanke på trakassering, som vi har nulltoleranse for. Mange av tiltakene som anbefales i rapporten vil næringen selv måtte ta tak i, og her skal jeg bidra. Derfor er jeg opptatt av å samle partene for å diskutere hvordan vi sammen kan løftet disse spørsmålene og hvordan vi bør gå frem for å bedre situasjonen, både på kort og lang sikt. Jeg vil ta et initiativ til et slikt møte før sommeren, sier Skjæran.

Les hele likestillingsrapporten her.

 

Noen sentrale funn i studien

  • Det er generelt en lav kvinneandel i maritim næring. Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på 11%, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen (leverandør, sjøfart transport, tjenester, og verft) ligger på 21%.  
  • Kvinner generelt tjener mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder. Forskjellene er størst innen sjøfart og transport. I verftsegmentet er det betydelig mindre forskjeller. Utover dette ser det ikke ut til å være noe tydelig mønster i lønnsforskjeller mellom skip og land eller mellom segmenter.
  • Kvinneandelen blant studenter er relativt stabil på ca. 20% innen universitets- og høyskolesektoren, men store variasjoner innenfor enkelte studier og fra år til år. Innenfor høyere yrkesfaglig utdanning er det hovedsakelig en stigende trend, med større andel kvinnelige søkere.