Revidert nasjonalbudsjett

Ny løsning for investeringsfond i Nord-Norge

Regjeringen foreslår å omdisponere 200 millioner kroner til Investinor. Pengene skal øremerkes til tidligfasebedrifter i Nord-Norge, og bidra til å utvikle private fonds- og investormiljøer i landsdelen.

– Regjeringen vil bidra til bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Regionen er rik på ressurser og har store muligheter innen reiseliv, industri, sjømat og mange andre næringer. Men det må være attraktivt å leve og jobbe der, og da er det viktig for oss å bidra til at næringslivet har gode rammebetingelser og tilgang på kapital. Derfor foreslår vi å omdisponere 200 millioner kroner, slik at Investinor raskt kan komme i gang med å investere i fond og matche enkeltinvesteringer i Nord-Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Midlene som omdisponeres skal øremerkes til Nord-Norge slik at de kun benyttes til investeringer i bedrifter og fondsmiljøer i de nordligste fylkene.

Følger opp tidligere bevilgning

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble det bevilget 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond i Nord-Norge. Investinor fikk i oppdrag å lyse ut forvaltningen av fondet. En forutsetning for etableringen var at private stilte med minst 50 prosent av kapitalen. Man lyktes ikke å finne private investorer og forvaltere.

Regjeringen foreslår derfor en omdisponering, slik at Investinor selv kan starte arbeidet med å investere midlene i tråd med det som var intensjonen med bevilgningen fra 2021.

– Jeg er glad for at vi har funnet et en god løsning for å bedre kapitaltilgangen og framveksten av forvaltermiljøer i nord. Investinor sine fonds- og matcheinvesteringer leverer gode resultater, og dette forslaget betyr at pengene raskt kan settes i arbeid, sier Vestre.

Investeringene skal rettes mot tidligfasebedrifter, og bidra til å bygge kompetanse hos fonds- og investormiljøene i landsdelen. Det er disse som skal velge ut og følge opp investeringsobjektene.