Nyheter

Ny rapport om norske finansforetaks investeringer og Parisavtalen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I april 2021 inviterte Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet norske finansforetak til å teste et verktøy for å vurdere investerings- og utlånsporteføljers samsvar med ulike klimascenarier, og om porteføljene er utsatt for klimarisiko. De samlede resultatene av undersøkelsen er nå klare.

Totalt 41 norske finansforetak deltok i testen av verktøyet PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment) på frivillig basis. Foretakene som deltok i testen, representerer mellom 70 og 90 prosent av forvaltningskapitalen i norske finansforetak. Testen ble gjennomført av 2 Degrees Investing Initiative (2DII) som har utviklet verktøyet.


2DII har utarbeidet individuelle testrapporter som foretakene fikk tilsendt høsten 2021, og på bakgrunn av disse resultatene har 2DII utarbeidet en egen rapport med anonymiserte og aggregerte resultater.


- Skal vi nå klimamålene, må kapital og investeringer vris i mer bærekraftig retning. Porteføljer som ikke er bærekraftige, vil være utsatte for klimarisiko. At så mange aktører i den norske finanssektoren har ønsket å teste ut om investeringene deres er i samsvar med målene i Parisavtalen, viser at næringen tar sin rolle i omstillingen på alvor, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Skal vi lykkes i å få ned klimagassutslippene, så er det viktig at vi har folk og næringslivet med på laget. Målet er ikke å gjøre hverdagen vanskeligere, men å finne mulighetene. Funnene gir mer kunnskap om hvordan investeringene samsvarer med klimamålene, og hvilken klimarisiko finansforetakene er utsatt for. Jeg håper dette kan bidra til at flere ser mulighetene i de gode investeringene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Gjennom deltagelsen fikk finansforetakene kunnskap om porteføljenes samsvar med ulike klimascenarioer. 2DII har blant annet analysert i hvilken grad produksjonsplanene til selskapene i finansforetakenes porteføljer er i samsvar med ulike scenarioer for klimautviklingen, herunder et scenario i tråd med Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. De ulike scenarioene representerer ulik grad av global oppvarming, og ulikt tempo i omstillingen. Gjennom deltagelse i testen fikk finansforetakene også informasjon om hvor stor andel av investeringene som er eksponert mot særlig klimarelevante sektorer, som olje, gass, fornybar energi og kull. Kartleggingen viste også hvordan de norske resultatene skiller seg fra det globale gjennomsnittet og tilsvarende resultater fra andre land der samme studie har blitt gjennomført.

Lenke til rapporten her.