Endring i forvaltningsansvaret for bestemmelser i havbunnsmineralloven

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forvaltningsansvaret for sikkerhet og beredskap for mineralvirksomhet på havbunnen er i dag overført fra Olje- og energidepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Mineralvirksomhet på havbunnen skal gjennomføres slik at et høyt sikkerhetsnivå kan opprettholdes og utvikles i takt med den teknologiske utviklingen.

Frem til nå har Olje- og energidepartementet hatt forvaltningsansvaret for både ressursforvaltning og sikkerhet for slik virksomhet. Olje- og energidepartementet har ikke sikkerhetsansvaret for øvrig virksomhet til havs som departementet forvalter. Etter en helhetsvurdering anses det som mest hensiktsmessig at forvaltningsansvaret for sikkerhet og beredskap også for havbunnsmineralvirksomhet legges til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Petroleumstilsynet, som er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet, er tilsyns- og forvaltningsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap for petroleumsvirksomheten. Tilsynet har tilsvarende ansvar når det gjelder CO2-lagring på kontinentalsokkelen og vindkraft til havs. Petroleumstilsynet har derfor relevant faglig kompetanse og erfaring med tilsynsvirksomhet fra annen sokkelbasert virksomhet som gjør det kompetent til å være tilsyns- og forvaltningsorgan også for havbunnsmineralvirksomhet.

Overføringen skjer med virkning fra 1. april 2022.