Pressemeldinger

Ny veileder til kjøp av innenlands helikoptertjenester

- Vi ønsker en enda tryggere helikopterbransje. Offentlige innkjøp kan bidra til å fremme sikkerheten gjennom å velge gode leverandører, og stille de rette kravene i kontraktene. Denne veilederen vil bidra til økt kunnskap hos de som kjøper helikoptertjenester i det offentlige, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Veilederen er en oppfølging av Hurdalsplattformens kapittel om luftfart og Meld. St. 10 (2022-2023) Bærekraftig og sikker luftfart — Nasjonal luftfartsstrategi.

Sikkerhetsstudier har pekt på at offentlige innkjøp kan bidra til å fremme sikkerheten for innlands helikopteroperasjoner.

- Ved å velge helikopteroperatører som har rett utstyr og godt trenet personell, kan offentlige innkjøpere påvirke risikoen ved oppdragene i riktig retning. Enkelte krav og incentiver i kontraktene kan fremme uønsket press og risikoadferd. Men ved å ha et bevisst forhold til dette kan innkjøper bidra til redusert risiko gjennom utformingen av anskaffelsene. Veilederen retter seg mot offentlige innkjøpere, men kan gi god veiledning også for private innkjøpere, sier Nygård.

Hovedbudskapet i veilederen er viktigheten av stille krav til at operatørene har nødvendige lisenser og tillatelser (AOC) til å drive kommersiell helikopterflyging innenlands, samt at det ikke stilles krav i kontraktene som gjør at operatørene presses eller premieres for å ta sjanser.

Veilederen er utarbeidet av Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet.

Veilederen finner du her: Kjøp av helikoptertjenester | Anskaffelser.no