Nye områder for havvind på norsk sokkel

Norge har stort behov for ny fornybar kraft i årene fremover. Havvind kan bidra med en betydelig andel av denne kraften, samtidig som utviklingen av et hjemmemarked gir spennende muligheter for å videreutvikle norsk leverandørindustri. Nå har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) identifisert mulige, nye områder for fornybar energiproduksjon til havs.

— Regjeringen har som mål å tildele arealer for 30 000 MW havvind innen 2040. Det tilsvarer nesten like mye kraftproduksjon som det norske vannkraftsystemet i dag. NVEs arbeid med å identifisere nye områder gir et godt kunnskapsgrunnlag for den viktige diskusjonen om hvilke arealer vi kan bygge ut på en måte som ivaretar andre viktige samfunnshensyn, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Kunnskapsgrunnlaget fra NVE utgjør en viktig del av regjeringens arbeid med å åpne nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Før regjeringen åpner opp for nye områder, skal det gjennomføres en strategisk konsekvensutredning. Regjeringen vil nå diskutere NVEs forslag med aktørene som påvirkes av kraftproduksjon til havs, blant annet gjennom sameksistensgruppen for havvind. Som en del av arbeidet med nye områder for havvind, har NVE også utarbeidet et forslag til program for konsekvensutredning. Dette programmet sendes nå på høring med frist 12. juni.

Bilde av olje- og energiminister Terje Aasland etter å ha mottatt NVEs arbeid med å identifisere nye områder for havvind på norsk sokkel 25. april 2023.
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok NVEs arbeid med å identifisere nye områder for havvind på norsk sokkel 25. april 2023. Foto: Jo Henrik Jarstø / OED

Les mer: Høring - forslag til program for strategisk konsekvensutredning av nye områder til fornybar energiproduksjon til havs

— Skal vi lykkes med å utvikle havvind på norsk sokkel, er det avgjørende at både utviklere og andre næringer får forutsigbarhet for hva som skal skje fremover. Sameksistens med andre næringer og at det tas hensyn til viktige miljøverdier er en helt grunnleggende forutsetning. Vi skal i det videre arbeidet sikre god dialog og samhandling med andre interessenter og næringer, sier Aasland.

I arbeidet med å identifisere nye områder for havvind, er det gjennomført et grundig og godt arbeid. NVE har ledet en bredt sammensatt direktoratsgruppe bestående av Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Milødirektoratet, Kystverket, Forsvarsbygg og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Bilde av NVE-direktør Kjetil Lund som presenterer nye områder for havvind
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og direktør Kjetil Lund har ledet arbeidet med å identifisere mulige, nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Foto: Jo Henrik Jarstø / OED

29. mars lyste Olje- og energidepartementet ut konkurranse om prosjektområder til fornybar energiproduksjon til havs i to områder på norsk kontinentalsokkel: Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Dette er per i dag de to eneste områdene som er åpnet for fornybar kraftproduksjon til havs. Før flere områder kan lyses ut, må det gjennomføres en strategisk konsekvensutredning av de aktuelle områdene.

Prosjektleder Anette Ødegård i NVE
Seniorrådgiver og prosjektleder Anette Ødegård i NVE redegjorde for hvorfor direktoratsgruppen foreslår å utrede de 20 områdene for havvind på norsk sokkel. Foto: Jo Henrik Jarstø / OED

Les mer på NVEs nettside: Foreslår å utrede disse 20 områdene for havvind

Se pressekonferansen i opptak: Pressemøte om nye område for fornybar energiproduksjon til havs