Nye regler for bruk av spesialisterklæringer og dekning av reiseutgifter i veteransaker

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Vi ønsker å styrke de skadelidtes rettigheter, og derfor endrer vi nå reglene for bruk av spesialisterklæringer og for dekning av reiseutgifter, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Nye regler for bruk av spesialisterklæringer i saker om erstatning og kompensasjon til veteraner med psykiske belastningsskader trådte i kraft 1. april. Veteranene sikres også dekning av reiseutgifter i forbindelse med møter i klagenemnda.

De aktuelle spesialisterklæringene fra sakkyndig psykiater eller psykolog innhentes som en del av saksforberedelsene i saker om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader.

De nye reglene gir føringer for hva som skal skje dersom Statens pensjonskasse (SPK) er uenig med den sakkyndige i synet på årsakssammenheng mellom tjeneste og skade. SPK skal i slike tilfeller først innhente en tilleggserklæring fra den sakkyndige. Dersom de, etter å ha innhentet en tilleggserklæring, fortsatt er uenig i den sakkyndiges konklusjon, skal det innhentes en ny spesialisterklæring fra en annen sakkyndig.

Dersom tilsvarende situasjon oppstår i klagenemnda, skal nemnda sende saken tilbake for ny behandling og eventuelt innhenting av ny erklæring i SPK. Dette vil likevel bare gjelde hvis SPK ikke allerede har innhentet en ny erklæring i saken.

De nye reglene om spesialisterklæringer bygger på anbefalingen fra en ekstern arbeidsgruppe som gjennomgikk og vurderte ordningene. Stortinget anmodet i oktober 2020 regjeringen om å følge opp forslaget.

I tillegg til reglene om spesialisterklæringer er det gjennomført enkelte andre endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene.

Det er innført en ny regel som sikrer at klagerne får dekket sine reiseutgifter i forbindelse med nemndsmøte, uavhengig av om klagen får medhold eller ikke. Tidligere ble slike utgifter bare dekket dersom klageren fikk medhold. -Vi ønsker å sikre alle klagerne lik mulighet til å delta i nemndsbehandling av saken sin, uavhengig av bosted, sier forsvarsministeren.

Statens sivilrettsforvaltning overtok 1. januar 2022 sekretariatet for klagenemnda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Tidligere lå sekretariatet i Forsvarsdepartementet. At sekretariatet skulle overføres var et forslag fra den eksterne arbeidsgruppen som gjennomgikk og vurderte ordningene.