Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I nysaldert budsjett for 2022 anslås bruken av oljepenger til 337,2 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,7 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 9,7 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

I proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2022 blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Budsjettimpulsen, som er endringen fra året før i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge, anslås til -0,8 prosent i 2022. Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2022 anslås til 2,3 prosent, målt fra regnskap for 2021.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 1 315,6 milliarder kroner. Det er 1 038,1 milliarder kroner høyere enn anslått i Saldert budsjett 2022. Økningen skyldes i hovedsak høyere anslag på gassprisen. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2022 anslås til 1 258,9 milliarder kroner, som er 1 047,7 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Tabell. Nøkkeltall for 2022-budsjettet på ulike tidspunkt1 (mrd. kroner og prosent)

 

Saldert

Første
halvår

NB23

Nysaldert

Oljekorrigert underskudd

300,1

303,4

304,4

309,5

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

322,4

352,2

323,72

337,22

   Prosent av fondskapitalen

2,6

2,9

2,6

2,7

   Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

9,5

10,3

9,3

9,7

Budsjettimpuls (prosentenheter)3

-2,6

-0,5

-1,2

-0,8

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

227,5

933,0

1 168,8

1 315,6

Reell, underliggende utgiftsvekst (prosent)

-3,2

0,8

1,5

2,3

Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

211,2

874,8

1 117,2

1 258,9

1     Budsjett for 2022 vedtatt av Stortinget høsten 2021 (Saldert), første halvår medregnet Revidert nasjonalbudsjett 2022, anslag for 2022 i Nasjonalbudsjettet 2023 (NB23) og nysalderingen av 2022-budsjettet.

2     For NB23 og nysaldert er det lagt inn en midlertidig korreksjon i det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet for å få bedre samsvar mellom hvordan de høye strømprisene slår ut på inntekts- og utgiftssiden av den strukturelle balansen. I NB23 var korreksjonen på 40,4 mrd. kroner. Nå anslås korreksjonen til 40,1 mrd. kroner. Reduksjonen skyldes lavere inntekter fra merverdiavgift på strøm som dekkes av strømstøtteordningen.

3     Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Medregnet tiltak mot koronapandemien.

Kilde: Finansdepartementet