Nytt forum skal bidra til å styrkje samarbeidet om kulturarv

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Samarbeid og dialog er viktige føresetnader for god og berekraftig forvalting av kulturarv. Departementas kulturarvforum skal bidra til å koordinere den statlege innsatsen på feltet

Kulturarven i Noreg er mangfaldig, og fleire departement har ansvar for ulike delar av kulturarvfeltet.
Kulturarven i Noreg er mangfaldig, og fleire departement har ansvar for ulike delar av kulturarvfeltet. Foto: Åse Bitustøl

Departementas kulturarvforum skal bidra til å styrkje samarbeidet mellom departementa om forvalting av kulturarv og kulturarvpolitikk. Det nye forumet hadde første møte i mai månad.

Eit felles ansvar

Kulturarv er eit samleomgrep for alle fysiske spor etter menneskeleg verksemd i vårt fysiske miljø -også kjend som kulturminne og kulturmiljø, og levande tradisjonar og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk. Eksempel på dette er handverk, musikk, dans, mattradisjonar, ritual og munnlege fortellingar. Denne typen levande tradisjonar og tradisjonell kunnskap blir kalla immateriell kulturarv medan kulturminne og kulturmiljø blir kalla materiell kulturarv.

Kulturarven i Noreg er mangfaldig, og fleire departement har ansvar for ulike delar av kulturarvfeltet. Til dømes har Klima- og miljødepartementet ansvar for kulturmiljøpolitikken, medan Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvar for musea og den immaterielle kulturarven. Barne- og familiedepartementet har ansvar for kyrkjeforvaltinga og ei rekke andre departement har ansvar for ulike juridiske og økonomiske verkemiddel som er viktige i forvaltninga av kulturarv.

Utover å styrkje samarbeidet mellom departementa, skal forumet også bidra til kunnskap og bevisstheit om kulturarv, og bidra til samordning og koordinering i verkemiddelbruk.

Departementas kulturarvforum er oppretta som ein del av oppfølginga av Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold og Hurdalsplattforma.

Departementas kulturarvforum

  • Kulturarvforumet skal ha årlege møte, for å diskutere overordna problemstillingar knytt til kulturarv og kulturarvpolitikk, til dømes fagleg utvikling, heilskapleg politikkutforming, og regelverk og verkemiddel, og berekraftig bruk. Forumet er ikkje eit sakshandsamingsorgan kor ein drøftar einskilde saker.
  • Kvart departement er representert med inntil to faste deltakarar frå embetsverket. Etatar og eksterne aktørar kan bli inviterte til enkelte møte for å halde presentasjonar eller liknande avhengig av kva tema for møtet er.
  • Kulturmiljø- og polaravdelinga i Klima- og miljødepartementet har ansvar for å koordinere og leie møta.