Nytt utvalg skal foreslå en kompetansereform i arbeidslivet

Mangel på kompetanse og økende krav til omstilling vil prege samfunnet fremover. Derfor har regjeringen i dag satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet. Utvalget består av partene i arbeidslivet og skal utrede hvordan de kan samarbeide om å tilby kompetanseutvikling for ansatte.

At folk har kontinuerlig mulighet til å utvikle sin kompetanse er veldig viktig både for Norges konkurranseevne og for den enkelte:

– I årene som kommer vil knapphet på både kompetanse og arbeidskraft være en av de viktigste flaskehalsene for å løse våre største samfunnsutfordringer. Jeg oppsummerer det slik: vi går tom for folk før vi går tom for penger. For å møte denne utfordringen er det helt avgjørende at arbeidstaker kan lære og få oppdatert kunnskap gjennom hele arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Statsråden legger vekt på hvor viktig det er å få partene i arbeidslivet med på laget i dette arbeidet: 

– Dette handler om hvordan vi skal organisere oss og systematisere et arbeidsliv som blir stadig mer kompetansedrevet. Vi er nødt til i større grad legge til rette for læring hele livet. Det må skje i et samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, universitet, høyskoler, fagskoler – og kanskje staten. Derfor er det avgjørende at vi har partene med oss på laget og jeg er veldig fornøyd med at Svein Richard Brandtzæg skal lede arbeidet, utdyper Borten Moe.

Utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg er sivilingeniør, bedriftsøkonom og har doktorgrad i kjemi. Han har lang erfaring fra næringslivet, blant annet som konsernsjef i Norsk Hydro fra 2009 til 2019. Han tar derfor med seg en bred vifte av erfaringer inn i arbeidet med kompetansereformen.

– Dette er et viktig arbeid som jeg gleder meg til å gå i gang med sammen med utvalgets medlemmer. Sammen med partene i arbeidslivet skal vi nå utrede spørsmål som har stor betydning for både arbeidsgivere, arbeidstakere og hele det norske samfunnet, sier utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg.

Utvalget skal utrede hvordan de tre partene i arbeidslivet kan legge bedre til rette for omstilling og læring. Arbeidsplassen som læringsarena blir et viktig punkt i arbeidet.

Utvalget skal utrede følgende punkter:

 • Muligheter og virkemidler for læring i arbeidslivet i Norge
 • Hvordan kan det legges til rette for at det utvikles kostnadseffektive muligheter for utdanning og kompetanseutvikling av god kvalitet, tilpasset behovene i arbeidslivet?
 • Ulike modeller for å stimulere til etter- og videreutdanning
 • Hvordan kan de tre partene legge enda bedre til rette for læring i arbeidslivet?
 • Hvordan kan det videreutvikles modeller for realkompetansevurdering og verdsetting av kompetanse utviklet i arbeidslivet?

Utvalget skal legge fram sin rapport 31. oktober 2024. 

Utvalgets medlemmer

Utvalget består av partene i arbeidslivet, og skal ledes av tidligere leder av Norsk Hydro, Svein Richard Brandtzæg. Partene har selv nominert sine medlemmer til utvalget. Utvalgsmedlemmene er:

 • LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
 • NHO: Advokat Gro Øien, Rælingen
 • YS: Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen, Drammen
 • Spekter: Fagsjef Trond Bergene, Lillestrøm
 • KS: Avdelingsdirektør Bjarte Rørmark, Oslo
 • Virke: Fagsjef Kristine Bettum, Oslo
 • Akademikerne: Seniorrådgiver Joakim Østbye, Oslo
 • Unio: Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt, Oslo
 • Kommunal- og distriktsdepartementet: Utredningsleder Turid Semb, Oslo