Nytt utvalg skal utrede ny lov om kulturmiljø

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I statsråd i dag er det oppnevnt et utvalg som skal lage forslag til ny lov om kulturmiljø. Den nye loven vil erstatte kulturminneloven fra 1978. Fungerende statsforvalter Gunnar O. Hæreid i Vestland skal lede utvalget.

- Siden dagens kulturminnelov ble vedtatt i 1978 har både samfunnet og miljøforvaltningen endret seg mye. Vi trenger et sterkt og oppdatert lovverk for å forvalte kulturmiljø på en god måte. Derfor har regjeringen oppnevnt et lovutvalg som skal levere forslag til en ny kulturmiljølov, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Systematisk gjennomgang

Norge har vært gjennom store samfunnsendringer siden dagens kulturminnelov ble vedtatt. Selv om mange av bestemmelsene har blitt endret siden den gang, har det ikke vært foretatt noen helhetlig og systematisk gjennomgang av loven.

- Internasjonalt er det vedtatt en rekke konvensjoner om kulturarv, og i Norge er urfolks og nasjonale minoriteters rettigheter styrket. Kulturmiljøene utfordres av utbyggingspress og klimaendringer. Den nye loven må både ta med seg styrkene i dagens regelverk og legge til rette for en god og framtidsrettet kulturmiljøforvaltning, sier Barth Eide.

Det nye utvalget skal blant annet vurdere reglene for fredning og vern. Andre spørsmål utvalget skal se på, er hvordan reglene om sikring av kulturhistoriske verdier på kirkefeltet kan gjøres enklere og mer enhetlige, om det er behov for særlige regler om samisk kulturmiljø og nasjonale minoriteters kulturmiljø, og om ansvaret for den norske verdensarven bør reguleres nærmere i loven. Reglene om utførsel og innførsel av kulturgjenstander skal også gjennomgås.

Viktig arv

- Kulturarv er viktig fordi det er en del av vår kollektiv hukommelse. Kulturarv er grunnlaget for vår forståelse av historien og bidrar til å forstå oss selv og vår egen tid, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det er et mål for utredningsarbeidet at lovforslaget skal være godt samordnet med annet regelverk av betydning for kulturmiljø, som plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og trossamfunnsloven. Et annet viktig mål er å få en mer systematisk og brukervennlig lov, med klare regler som er enkle å praktisere for både forvaltningen og allmennheten.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. september 2024.

Det nye utvalget har stor kompetanse og erfaring innen norsk forvaltning og forvaltningsrett, og kulturmiljøforvaltning spesielt, samt fagfeltene arkeologi, bygningsvern, historie, naturforvaltning, arealplanlegging og samfunnsøkonomi. Sammensetningen skal ivareta samiske interesser, og interessene til landbruk og grunneier, og frivilligheten.

Utvalget har følgende sammensetning:

  • Fungerende statsforvalter Gunnar Ove Hæreid, Sogndal (leder)
  • Samfunnsutvikler Kjersti Gram Andersen, Notodden
  • Professor Nils Anfinset, Bergen
  • Seniorrådgiver Torvald Falch, Tromsø
  • Ordfører Jarand Felland, Tokke
  • Generalsekretær Ola Harald Fjeldheim, Ullensaker
  • Avdelingssjef Christian Hintze Holm, Nesodden
  • Professor Ingunn Elise Myklebust, Bergen
  • Gårdbruker Marianne Olssøn, Ringsaker
  • Prosjektleder Gro Holst Volden, Trondheim