Offisielt fra statsråd 10. februar 2023

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 10. februar 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Brasil, undertegnet i Brasilia 4. november 2022.

Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetting av lov 18. februar 2022 nr. 6 om endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv. 

Loven trer i kraft 7. mars 2023.

2. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 20. mai 2022 nr. 881 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2022 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8, 9 og 14.

3. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Halvor Sætre til ambassadør i Buenos Aires, Republikken Argentina. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Bergljot Hovland til ambassadør i Tbilisi, Georgia. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Olav Myklebust til ambassadør i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsutnevning av advokat Anne Kamilla Silseth til leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for en periode på syv år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Utnevning av konstituert lagdommer Nina Sandell til lagdommer ved Frostating lagmannsrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Relatert:

Statsministerens kontor

Selvstendig næringsdrivende Odd Steinar Åfar Viseth konstitueres som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 10. februar 2023 kl. 12.00 og ut den perioden statssekretær Halvard Ingebrigtsen avvikler ulønnet permisjon.

Relatert:

4. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Oppnevning av utvalg som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Leder:
Professor Ph.d. Jon Petter Rui, Bergen

Medlemmer:
Lagdommer Ph.d. Susann Funderud Skogvang, Tromsø
Vicestatsadvokat Iren Mirmojtahedi, København
Docent Ph.d. Anders Nordgaard, Linköping
Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger
Politioverbetjent Ingrid Tveit, Kripos, Nittedal
Professor dr.philos Arne Johan Vetlesen, Horten

Relatert:

5. Andre saker

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Thailand for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og forebygge skatteunndragelse og -omgåelse.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. februar 2023 til og med 14. mars 2023 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.