Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 11. august 2023

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Gode bysamfunn med små skilnader" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 11. august 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 135 L (2022-2023)
Endringer i folketrygdloven (synliggjøring av forpliktelser til trygdekoordinering for stønad til enslig mor eller far mv.)

Kommunal- og distriktsdepartementet

Meld. St. 28 (2022-2023)
Gode bysamfunn med små skilnader

Meld. St. 29 (2022-2023)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2022

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Nærings- og fiskeridepartementet

Delt ikraftsetting av lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.).

Følgende trer i kraft straks:

  • Endringsloven del III (finansforetaksloven) med unntak av § 15-6 første ledd
  • Endringsloven del IV (lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond)
  • Endringsloven del VI (verdipapirfondloven)
  • Endringsloven del VII (verdipapirhandelloven)

3. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Canberra, Australia, Anne Grete Riise, tillike til ambassadør i Port Moresby, Papua Ny-Guinea.

Utnevning av ambassadør i Lilongwe, Republikken Malawi, Ingrid Marie Mikelsen, tillike til ambassadør i Lusaka, Republikken Zambia.

Utnevning av underdirektør Ingunn Rasch til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Ginni Wiik til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av kommunikasjonsrådgiver Helene Sandbu Ryeng til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Utnevning av seksjonssjef Rune Rimstad til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet.  Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Øyvind Molven og seniorrådgiver Maria Edvardsen til lovrådgivere i Justis- og beredskapsdepartementet. De tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av jordskiftedommerfullmektig Lars Jøran Tveten som jordskiftedommer ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett for en periode på ett år, med mulighet for forlengelse i inntil tre år. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Oppnevning av professor emeritus dr. juris Henry John Mæland som setteriksadvokat fra 11. august 2023 til 31. desember 2023 for å behandle spørsmål om gjenåpning av domfellelser knyttet til NAVs feilaktige praktisering av adgangen til å motta ytelser ved opphold i et annet EØS-land, samt for å behandle klage over henleggelse av anmeldelser av tjenestepersoner i påtalemyndigheten som har vært involvert i behandlingen av straffesaker som omfattes av NAV-komplekset.

Oppnevning av tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch til setteriksadvokat i forbindelse med Oslo statsadvokatembeters behandling av anmeldelse av et straffbart forhold.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av ekspedisjonssjef Torgeir Swensson Strøm som direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Kommunal- og distriktsdepartementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Statssekretær Erling Rimestad gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Anniken Scharning Huitfeldt i Utenriksdepartementet.

Utnevning av avdelingsdirektør Andreas Motzfeldt Kravik som statssekretær for statsråd Anniken Scharning Huitfeldt i Utenriksdepartementet.

Utnevning av forbundsleder Erlend Kaldestad Hanstveit som statssekretær for statsråd Lubna Boby Jaffery i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Konstitusjon av seniorrådgiver Finn Henrik Thune som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre til og med 31. desember 2023.

Endringene ovenfor skjer med virkning fra 11. august 2023 kl. 12.00.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2019.