Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 17. desember 2010

I statsråd i dag ble ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel beskikket til administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå,og byråd Christine Benedichte Meyer beskikket til direktør i Konkurransetilsynet - begge for en åremålsperiode på seks år. Det ble også oppnevnt medlemmer til hovedstyret for Norges forskningsråd.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. desember 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 54 S (2010-2011)
Samtykke til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria av 22. november 2009

Finansdepartementet

Prop. 51 L (2010-2011)
Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper)
(Pressemelding)

Prop. 55 S (2010-2011)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Montserrat om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 22. november 2010

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 48 L (2010-2011)
Endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet

Justis- og politidepartementet

Meld. St. 7 (2010-2011)
Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 52 L (2010-2011)
Endringer i vegtafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort)
(Pressemelding)

Prop. 53 S (2010-2011)
Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Møllnes-Kvenvik-Hjemmeluft i Alta kommune i Finnmark
(Pressemelding)

Prop. 56 S (2010-2011)
Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli-Langåker i Vestfold
(Pressemelding)

Prop. 57 S (2010-2011)
Utbygging og finansiering av ny E39 mellom Astad og Knutset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2010 til lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden).
Lovvedtak 36 (2010-2011). Lov nr. 77.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2010 til lov om endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og riksrevisor (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden).
Lovvedtak 31 (2010-2011). Lov nr. 78.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2010 til lov om endringer i pensjonslovgivningen (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden).
Lovvedtak 32 (2010-2011). Lov nr. 79.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2010 til lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover.
Lovvedtak 35 (2010-2011). Lov nr. 80.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2010 til lov om endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.)
Lovvedtak 6 (2010-2011). Lov nr. 81.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2010 til lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv.
Lovvedtak 34 (2010-2011). Lov nr. 82.
(Se pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon og ikraftsetting av Stortingets vedtak 14. desember 2010 til lov om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.
Lovvedtak 29 (2010-2011). Lov nr. 83.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. november 2010 til lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring).
Lovvedtak 2 (2010-2011). Lov nr. 84.

Delt ikraftsetting av Stortingets vedtak 18. november 2010 til lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring).
Loven trer i kraft 1. januar 2011 med unntak av § 12-17.
Skadeforsikringsselskaper skal senest innrette seg etter de nye reglene innen 1. juli 2011.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Lov 19. juni 2009 nr. 60 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet), del I § 3-1 annet ledd første punktum, § 3-1 nytt fjerde ledd, § 3-7 første ledd nytt nr. 5, samt endringer i kapittel 10, trer i kraft 1. januar 2011.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2010 til lov om endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven (behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen, innsyn i benådningssaker m.m.)
Lovvedtak 4 (2010-2011). Lov nr. 85.

Delvis ikraftsetting av Stortingets vedtak 23. november 2010 til lov om endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven (behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen, innsyn i benådningssaker m.m.)
Loven del I og endringene i lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) § 7 bokstav f første punktum, § 7 bokstav h, § 7 a ny overskrift og § 44 fjerde ledd trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2010 til lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven).
Lovvedtak 24 (2010-2011). Lov nr. 86.
(Se pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2010 til lov om endringar i politilova m.m.
Lovvedtak 23 (2010-2011). Lov nr. 87.
Loven romertall I, endringer i § 14 b nytt fjerde ledd, og romertall II, III og IV trer i kraft fra 1. januar 2011.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2010 til lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet).
Lovvedtak 33 (2010-2011). Lov nr. 88.
Loven trer i kraft fra 24. desember 2010.
(Pressemelding)

Lov 27. juni 2008 nr. 66 om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem §§ 19 og 21 trer i kraft fra 1. januar 2011.

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2010 til lov om endringer i fagskoleloven.
Lovvedtak 27 (2010-2011). Lov nr. 89.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2010 til lov om endringer i studentskipnadsloven.
Lovvedtak 28 (2010-2011). Lov nr. 90.
Loven trer i kraft straks.

Samferdselsdepartementet

Iverksetjing av lov 13. august 2010 nr. 51 om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70).
Lova vert sett i kraft frå 1. januar 2011.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak av 14. desember 2010 til lov om endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.)
Lovvedtak 26 (2010-2011). Lov nr. 91.
Delvis ikraftsetjing av lov om endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk.
Del I § 22a, § 34 fyrste og femte ledd og § 37 blir sett i verk straks.
(Pressemelding)

Lov 19. juni 2009 nr. 108 om endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) og i lov 11. juni 1993 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven), som gjeld endringane i yrkestransportlova §§ 5 og 16 blir sett i verk 1. januar 2011.

3.      Forskrifter

Finansdepartementet

Opphevelse av forskrift 26. juni 2003 nr. 865 om statens petroleumsforsikringsfond med virkning fra og med 31. desember 2010.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt vert fastsett.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 7. november 2003 nr. 1323 om pensjonsordning for sametingsrepresentanter.

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 29. april 2005 nr. 367 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen). Endringene trer i kraft samtidig med iverksettelsen av lov om endringer i straffeprosessloven.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift om at passlovens § 6 annet ledd og
§ 6a skal omfatte diplomatpass, spesialpass og tjenestepass mv.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 3. september 2010 om ikraftsetting av lov 3. september 2010 nr. 54 om endringer i burettslagslova mv.

Kulturdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Fastsetting av verneforskrifter for 26 områder i fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Oslo og Akershus, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 1370/2007) om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70, vert fastsett.
(Se. Pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4.      Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Opphevelse av delegasjonsvedtak fastsatt ved kongelig resolusjon 6. september 1996 romertall II med virkning fra og med 31. desember 2010.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)

Kongens myndighet etter loven del VI til å fastsette øvrige overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.
Kongens myndighet etter lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon delegeres til Finansdepartementet.
Kongens myndighet etter lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold delegeres til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5.      Styrer, utvalg

Arbeidsdepartementet

Oppnevning av Ådne Cappelen som leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene fra 1. januar 2011 for perioden inntil 30. september 2011.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Påtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen oppnevnes som norsk medlem av guvernørrådet for Det internasjonale valutafondet med virkning fra 1. januar 2011 og inntil videre.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å gjennomgå lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) og fremme et forslag til lovendringer:

1.      Prof. dr. juris Erling J. Hjelmeng (leder), Bærum
2.      Avdelingsdirektør Jostein Skaar, Bergen
3.      Seniorrådgiver Birgitte Istad, Oppegård
4.      Prof. dr. oecon. Lars Sørgard, Bergen
5.      Underdirektør Anne Beate Saga Hammerstad, Oslo
6.      Advokat Beret Sundet, Bærum
7.      Advokat Mona Søyland, Oslo
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet:

1.      Fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, Tønsberg, leder
2.      Direktør Harald Føsker, Oslo, medlem
3.      Studieleder Monika Metallinou, Haugesund, medlem
4.      Rektor Terje Bogen, Oslo, medlem
5.      Overingeniør Gunhild Leere, Oslo, medlem
6.      Leder Håvard Bye, Steinkjer, medlem
7.      Avdelingsleder Ann Christin Olsen-Haines, Tønsberg, medlem
8.      Direktør Karl Erik Arnesen, Tjeldsund, medlem
9.      Brannkonstabel Alfhild Randi Håheim, Randaberg, medlem
10.  Leder Trond Busterud, Kristiansand, medlem
11.  Brannsjef Anne Hjort, Asker, medlem
12.  Branningeniør Berit Moe, Tromsø, medlem
13.  Morten Sommer, Stavanger, medlem
(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal gjennomgå brannsikkerheten til særskilte risikogrupper:

Leder:
Fylkesmann Svein Ludvigsen, Tromsø

Medlemmer:
Avdelingsleder Ståle Fjellberg, Stavanger
Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim, Stokke
Stabsdirektør Inger Vold Zappfe, Bærum
Seniorrådgiver Anders Smith, Oslo
Pensjonist Einar A. Eriksen, Tromsø
Pensjonist Ragnhild Queseth Haarstad, Grue
Seniorrådgiver Anders Eriksen, Oppegård
Hovedvernombud Nelly M. Drivdal, Kristiansand
Seniorrådgiver Maria Anh Nguyen, Asker
Fagdirektør Odd A. Rød, Drammen
Direktør Wenche Lyngholm, Moss
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Følgende medlemmer oppnevnes til hovedstyret for Norges forskningsråd for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2014:

Selvstendig næringsdrivende Ingvild Myhre, Oslo (leder) (ny)
Rektor Jarle Aarbakke, Tromsø (nestleder) (ny)
Prorektor Kari Melby, Trondheim (fag- og disiplinutvikling, og utviklingen av forskningssystemet) (gjenoppnevning)
Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen, Oslo (forskning og innovasjon i og for næringslivet) (gjenoppnevning)
Spesialrådgiver Tor Saglie, Oslo (velferdssamfunnets utfordringer knyttet til områdene helse, velferd og utdanning) (ny)
Direktør Sverre Gotaas, Holmestrand (globale utfordringer knyttet til områdene energi, miljø og klima) (ny)
Direktør Agnes Landstad, Leikanger (ny)
Professor Jarle Møen, Bergen (ny)
Konsernsjef Øyvind Fylling-Jensen, Oslo (ny)

Varamedlemmer:
1. Direktør Anna Aabø, Stavanger (ny)
2. Rektor Knut Arne Hovdal, Frosta (ny)
(Pressemelding)

6.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Ole Morten Geving gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Sigbjørn Johnsen.

Morten Søberg utnevnes til statssekretær for statsråd Sigbjørn Johnsen.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Abuja, Kjell Lillerud utnevnes tillike til ambassadør i Accra, Ghana.

Finansdepartementet

Ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Departementskonstituert underdirektør Åse Natvig utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Byråd Christine Benedichte Meyer åremålsbeskikkes som direktør i Konkurransetilsynet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunktet departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Siv Wurschmidt til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Tarjei Istad utnevnes til statsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiadvokat Håvard Kampen utnevnes til statsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Direktør Eirik Stolt-Nielsen utnevnes til førstestatsadvokat og embetsleder ved Hordaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lagdommer Guro Vale Kvavik utnevnes til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik utnevnes til sorenskriver ved Salten tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Ruth-Louise Osborg utnevnes til tingrettsdommer ved Sunnmøre tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre utnevnes til tingrettsdommer ved Halden tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Leif Holm konsitueres som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiadvokat Birgitte Budal Løvlund konstitueres som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 31. juli 2011.

Forlenget konstitusjon av seniorrådgiver Torunn Salomonsen som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fram til 30. juni 2011.

Forlenget konstitusjon av rådgiver Tonje Rønneberg Ruud som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fram til 31. oktober 2011.

Politimester Håkon Skulstad åremålsbeskikkes som sjef for Politihøgskolen (rektor) for en periode på inntil 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert administrerende direktør Bård Øistensen åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Husbanken for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Sjefskonsulent Kai-Ove Nauen utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Kommunalsjef Erik Vieth Pedersen utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

7.      Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Terje Riis-Johansen som settestatsråd for statsråd Lars Peder Brekk ved behandling av saker hvor statsråd Brekk på grunn av sine eierinteresser i Asbjørn Brekk AS og sin brors styrelederverv i Sinkaberg-Hansen AS er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (GCC) og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (GCC), begge av 22. juni 2009.

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av direktiv 2008/115/EF om felles standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Malawi, undertegnet i Lilongwe den 8. desember 2009.

Ikraftsettelse av en protokoll til endring av skatteavtalen med tilhørende protokoller av 7. september 1987 mellom Norge og Sveits til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Oslo den 31. august 2009.

Ikraftsettelse av en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker, utarbeidet i samarbeid mellom Europarådet og OECD, undertegnet i Paris den 27. mai 2010.

Fiskeri- og kystdepartementet

Med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat gis lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§ 13 og 22 utvidet geografisk virkeområde slik at disse også gjelder i Norges økonomiske sone.

Justis- og politidepartementet

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er ikke inhabil til å forestå den påtalemessige behandlingen av Treholt-saken som ledd i prosessen for Gjenopptakelseskommisjonen.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 566 000 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 22 600 000 for 2011 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2010 til idrettsformål.
(Pressemelding)

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”Barokk fra Antwerpen. Rubens – van Dyck – Jordaens” ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Forsikringen gjelder i tidsrommet 24. januar til 8. juni 2011 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Nasjonalgalleriet.

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”Owen Jones and the Islamic Inspiration” ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Forsikringen gjelder i tidsrommet 14. januar til 12. mai 2011 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Kunstindustrimuseet.

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Vedtektene for Norges forskningsråd endres fra 1. januar 2011.

Miljøverndepartementet

I medhold av forurensningsloven § 18 første ledd nr. 5 endres vilkårene for idriftsettelse av reservekraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna i gjeldende utslippstillatelser for uke 1 til uke 20 år 2011.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Dispensasjon fra vilkårene i anleggskonsesjonene etter energiloven for idriftsettelse av Tjeldbergodden og Nyhamna reservekraftverk.
(Pressemelding)

Svelgen Kraft Holding AS gis konsesjon for erverv av aksjene i Elkem Energi Bremanger AS med endring av konsesjonsvilkår, og godkjennelse og samtykke til overføring av leieavtaler for vannfall mv.

Norsk Vannkraftproduksjon AS gis konsesjon for erverv av aksjene i Elkem Energi Siso AS og Elkem Energi Lakshola AS og endring av konsesjonsvilkår.

 

Til toppen