Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 17. oktober 2008

I statsråd i dag ble blant annet St.prp. nr. 4 (2008-2009) Om samtykke til inngåelse av Konvensjonen om klaseammunisjon behandlet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. oktober 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker  

St.prp. nr. 4 (2008-2009)
Om samtykke til inngåelse av Konvensjonen om klaseammunisjon
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 7 (2008-2009)
Om lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon
(Pressemelding)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 8 (2008-2009)
Om lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon høsten 2008)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 5 (2008-2009)
Om fullmakt til å ta opp statslån o.a., og utlån av statspapir med trygd i obligasjonar med fortrinnsrett
(Pressemelding)

St.prp. nr. 6 (2008-2009)
Statsgaranti for andel av innskudd i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 5 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (inspeksjonsordning for miljørettet helsevern)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 6 (2008-2009)
Om lov om Husbanken
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet

Ikraftsetting av lov 9. mai 2008 nr. 33 om endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven fra 1. november 2008.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. oktober 2008 til lov om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner.
Besl. O. nr. 1 (2008-2009). Lov nr. 79.

Delvis ikraftsetting av lov 20. juni 2008 nr. 47 om endringer i straffeprosessloven mv. (overføring av kompetanse til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse).
Endringene i straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 § 54 nr. 1 tredje punktum, § 54 nr. 2 første ledd annet punktum, straffeprosessloven 22. mai 1981 nr. 25 § 68 sjette ledd første punktum, § 332 tredje ledd og § 333 sjette ledd, og endringene i straffeloven 22. mai 2005 nr. 28 § 39 første ledd nytt tredje punktum og § 39 annet ledd nytt tredje og fjerde punktum trer i kraft 1. november 2008.

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd skal gjelde frå 1. januar 2009.
(Pressemelding)
(Se pkt. 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15.
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fastsetjing av forskrift om konkurranselovens anvendelse på Svalbard
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Fastsetjing av Forskrift til offentleglova.
(Pressemelding)
(Se pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4.      Delegasjon av myndighet

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Delegasjon av Kongens myndighet til å oppnevne revisor for Norfund til Utenriksdepartementet.

5.      Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klage fra journalist Ola Karlsen over Utenriksdepartementets vedtak 22. september 2008 om å nekte innsyn i dokument 08/01805-1 med vedlegg og 08/01805-6 med vedlegg. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Sigmund Alsvik over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 16. juli 2008 om å gi Grégoire ASA tillatelse til tvungen overtakelse av aksjer i henhold til allmenaksjeloven § 4-24 annet ledd. Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker  

Hjemmebasert ambassadør for det karibiske området, Torbjørn Holthe, utnevnes
tillike til ambassadør i Nassau, Bahamas.

Hjemmebasert ambassadør for det karibiske området, Torbjørn Holthe, utnevnes
tillike til ambassadør i St. Georges, Grenada.

Ambassadør i Jakarta, Eivind S. Homme, utnevnes tillike til ambassadør i Dili, Øst-Timor.

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Alexander Behringer utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch innvilges avskjed i nåde etter søknad, med virkning fra og med 1. februar 2009.

Jordskiftedommer Arnulf Oleif Prestbakmo utnevnes til jordskifterettsleder ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Leif Egil Holstad utnevnes til tingrettsdommer ved Haugaland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Ida Kristin Bøen utnevnes til tingrettsdommer ved Fjordane tingrett med tiltredelse fra 1. januar 2009.

Fylkesnemndleder Gunn Elin Lode utnevnes til tingrettsdommer ved Jæren tingrett med tiltredelse fra 1. januar 2009.

Advokat Per Racin Fosmark utnevnes til lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 1. desember 2008.

Konstituert lagdommer Ole Nyfløt konstitueres som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2009.

Pensjonert sorenskriver Erik Dagfinn Elstad konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2008 til og med 31. august 2010.

Pensjonert sorenskriver Anne Marie Stoltz konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2008 til og med 30. juni 2010.

Kommunal – og regionaldepartementet

Avdelingsdirektør Eli Johanne Lundemo utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, med virkning fra 20. oktober 2008, status som høyskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen