Offisielt fra statsråd 17. februar 2017

I statsråd i dag er stortingsmeldingen «Berekraftige byar og sterke distrikt» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. februar 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 58 L (2016-2017)
Endringer i barnelova
(barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år)
(Nyhetssak)

Prop. 62 L (2016-2017)
Endringar i folketrygdlova og krisesenterlova
(fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 61 L (2016-2017)
Endringer i straffeprosessloven og politiloven
(utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten)
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 59 L (2016-2017)
Endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte)

Meld. St. 18 (2016-2017)
Berekraftige byar og sterke distrikt
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 57 L (2016-2017)
Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 60 L (2016-2017)
Endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 31. januar 2017 til lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).
Lovvedtak 49 (2016-2017)  Lov nr. 7
Loven trer i kraft 1. mars 2017.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fastsettes.

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statsråd Per Sandberg overtar ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet, i den tid statsråd Sylvi Listhaug avvikler permisjon.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av assisterende utenriksråd Aud Kolberg til ambassadør i København, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Mexico, Merethe Nergaard, tillike til ambassadør i Guatemala by, Guatemala.

Utnevning av ambassadør Dag Malmer Halvorsen til generalkonsul i St. Petersburg, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Lise Nicoline Kleven Grevstad til ambassadør i Bucuresti, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Erik Svedahl til generalkonsul og beordring til tjeneste ved generalkonsulatet i Murmansk, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Trine Reitan til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Vilde Ronge til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Åremålsbeskikkelse av prosjektleder Håkon Skulstad som assisterende politidirektør for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av fagdirektør Aud Ingvild Slettemoen til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.