Offisielt fra statsråd 24. mai 2013

I statsråd i dag ble avdelingsdirektør Audun Hågå beskikket som direktør for Statens legemiddelverk. Åremålet er for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. mai 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 157 S (2012-2013)
Samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 160 L (2012-2013)
Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 158 LS (2012-2013)
Endringar i kjøpsloven og avtaleloven og samtykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing

Prop. 159 L (2012-2013)
Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral trer i kraft 1. juni 2013.

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. april 2013 til lov om endringer i tobakksskadeloven.
Lovvedtak 41(2012-2013). Lov nr. 17.
Loven trer i kraft 1. juli 2013, med unntak av kapittel 2 og §§ 18, 23, 25, 26, 27, 29, 31 og 34.
Paragrafene 23, 31 og 34 trer i kraft 1. januar 2014.
Paragrafene 18, 25, 26, 27 og 29 trer i kraft 1. juli 2014.
Kapittel 2, med unntak av § 6 annet ledd, trer i kraft 1. januar 2015.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. april 2013 til lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.)
Lovvedtak 47 (2012-2013). Lov nr. 18.

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mai 2013 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.)
Lovvedtak 52 (2012-2013). Lov nr. 19.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak av 7. mai 2013 til lov om endringer i valgloven og kommuneloven (statlig ansvar for manntall, nye prosedyrer ved forhåndsstemmegivning mv.)
Lovvedtak 54 (2012-2013). Lov nr. 20.
Endringane i vallova §§ 6-1 og 6-5 tek til å gjelde frå 1. januar 2014.
Dei andre endringane tek til å gjelde straks.

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 29. april 2013 til lov om endringer i vegtrafikkloven.
Lovvedtak 50 (2012-2013). Lov nr. 21.
Loven trer i kraft 1. januar 2014.


3. Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten.

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 12. desember 2012 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Fastsetting av forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2013 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 11. november 1983 nr. 1608 til lov
4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om overgangsregler til lov om endringer i tobakksskadeloven.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift av 30. april 1993 nr. 318 om hva som skal anses som doping (dopingforskriften).

Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 749 om bruk av politiarrest.

Samferdselsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen (gebyrforskriften) § 2, første ledd.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 7 nr. 3 og nr. 4.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Endring av fullmaktsbestemmelser gitt ved Kronprinsregentens resolusjon av
11. november 1983 til lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. 
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Kulturdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter forvaltningsloven § 28 fjerde ledd til Kulturdepartementet.

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet gis myndighet til å godkjenne regionale planstrategier, jfr. Lov av 27. juli 2008 nr. 71 Om planlegging og byggesaksbehandling § 7-2, 2. ledd.

5. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes oppnevnes som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2013 til og med 31. mai 2017.

6. Klagesaker mv.

Statsministerens kontor

Klage fra Henrik Hylland Uhlving over Statsministerens kontors vedtak 29. april 2013 om avslag på begjæring om kopi av Excel-fil med regnskapsdata. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Tove Bruvik Westberg utnevnes til ambassadør i Bucuresti, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Abuja, Rolf Kristian Ree utnevnes tillike til ambassadør i Niamey, Republikken Niger.

Generalkonsul Sissel Birgitte Breie utnevnes til ambassadør i Amman, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fagdirektør Mette Masst utnevnes til ambassadør i Maputo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Mette Solum utnevnes til avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Avdelingsdirektør Audun Hågå åremålsbeskikkes som direktør for Statens legemiddelverk for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Politiinspektør Jarle Wikdahl utnevnes til statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Politiinspektør Bjørn Eirik Vandvik konstitueres som politimester i Romerike politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og frem til og med 31. desember 2014.
(Pressemelding)

Seksjonssjef Kristin Ottesen Kvigne åremålsbeskikkes som sjef for Politiets utlendingsenhet i seks år fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Ingrid Wirum konstitueres som politimester i Asker og Bærum politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer, til og med 31. desember 2014.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Seniorrådgiver Frode Lyssandtræ utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Forskningsdirektør Bjørn Haugstad utnevnes til ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Olav Boge utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra 1. juli 2013.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av luftfartsavtale mellom Norge og Jemen og overenskomst vedrørende SAS-samarbeidet.

Undertegning av avtalen om handel med konvensjonelle våpen.

Tiltredelse av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip av 15. mai 2009.

Godkjenning av vedlegg VI av 14. juni 2005 om ansvar i krisesituasjoner der det er akutt fare for skade på miljøet, til Protokoll til Antarktistraktaten om miljøvern av 4. oktober 1991.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 17/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av
21. april 2004 om miljøansvar med hensyn til forebygging og utbedring av miljøskader kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 200/2012 av 26. oktober 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenbergs ektefelle Ingrid Schulerud ved deres reise til Sverige og Finland 15.-17. mai 2013.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Samtykke etter barnevernloven § 2-4 om å iverksette et treårig forsøk om tverretatlig akutt-tjeneste for barn og unge i Kristiansand kommune.

Finansdepartementet

Undertegning av en protokoll til endring av artikkel 27 om utveksling av opplysninger i overenskomst mellom Kongeriket Norge og republikken Brasil til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Brasilia 21. august 1980.

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Niue om opplysningar i skattesaker.

Justis- og beredskapsdepartementet

Rogaland politidistrikt: Rennesøy og Kvitsøy lensmannsdistrikt slås sammen med Finnøy lensmannsdistrikt til ett lensmannsdistrikt.
(Pressemelding)

Sogn og Fjordane politidistrikt: Sogndal lensmannsdistrikt og Leikanger lensmannsdistrikt slås sammen til ett lensmannsdistrikt.
(Pressemelding)

Sør-Trøndelag politidistrikt: Ørland og Bjugn lensmannsdistrikt slås sammen med Rissa lensmannsdistrikt og Åfjord lensmannsdistrikt til ett lensmannsdistrikt.
(Pressemelding)

Telemark politidistrikt: Det opprettes et felles namsfogdkontor for Porsgrunn og Skien kommuner.

Kulturdepartementet

Fordeling av andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2012 til kulturformål, totalt
500 050 000 kroner.
Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer mellom de enkelte postene innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål, fullmakt til å disponere renter samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til kulturformål.
(Pressemelding)