Offisielt fra statsråd 26. oktober 2012

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om regjeringens integreringspolitikk.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. oktober 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 15 S (2012-2013)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 764/2008 om prosedyrer for varer fra EØS, forordning (EF) nr. 765/2008 om akkreditering og markedstilsyn og beslutning nr. 768/2008/EF om felles rammeverk (varepakken)

Prop. 16 S (2012-2013)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1234/2007, 436/2009, 606/2009 og 607/2009 om vin

Arbeidsdepartementet

Prop. 13 L (2012-2013)
Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2012)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Meld. St. 6 (2012-2013)
En helhetlig integreringspolitikk
Mangfold og fellesskap
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 11 L (2012-2013)
Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven
(Pressemelding)     (Pressemelding)     (Pressemelding)

Prop. 14 S (2012-2013)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Hans Majestet Sultanen og Yang Di-Pertuan av Brunei Darussalam om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 27. juni 2012

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 12 L (2012-2013)
Lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven (gjennomføring av direktiv 2009/20/EF og forordning 285/2010)

2. Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften).

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften).

Kunnskapsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

3. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) med unntak av §§ 4 og 101 nr. 1 til Justis- og beredskapsdepartementet.

4. Styrer, utvalg

Landbruks- og matdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et lovutvalg for å utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukere best kan ivaretas i lovgivningen:

Professor Erling Hjelmeng (leder), Bærum
Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Bergen
Advokat Olav Kolstad, Oslo
Advokat Thea Susanne Skaug, Bærum
Juridisk direktør Toril Melander Stene, Oslo
Postdoktor Tina Søreide, Bergen
Spesialrådgiver Knut Thonstad, Bærum
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Petroleumsprisrådet for to år:

Professor Trine-Lise Wilhelmsen (leder), Oslo
Professor Pål Korsvold (varaleder), Oslo
Professor Kåre P. Hagen, Bergen
Professor Mette Helene Bjørndal, Bergen
Førsteamanuensis Christian Franklin, Bergen
Avdelingsdirektør Lone Semmingsen, Finansdepartementet, Oslo
Underdirektør Gro Anundskaas, Olje- og energidepartementet, Nittedal

Varemedlemmer:
For nr. 6 utredningsleder Camilla Bretteville Froyn, Finansdepartementet, Oslo
For nr. 7 avdelingsdirektør Erik M. Dugstad, Olje- og energidepartementet, Oslo

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Budapest, Tove Skarstein, utnevnes tillike til ambassadør i Ljubljana, Slovenia.

Ambassadør i Caracas, Lars Vaagen utnevnes tillike til ambassadør i Bogotá, Colombia.

Ambassadør i Santiago, Hege Araldsen, utnevnes tillike til ambassadør i Lima, Peru.

Ambassadør i Santiago, Hege Araldsen, utnevnes tillike til ambassadør i Quito, Ecuador.

Spesialrådgiver Karsten Klepsvik utnevnes til ambassadør i Warszawa, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Assisterende direktør Øystein Børmer åremålsbeskikkes som direktør for Direktoratet for økonomistyring for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Magnhild Meltveit Kleppa åremålsutnevnes til fylkesmann i Rogaland for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Direktør Bjørn-Inge Larsen utnevnes til departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prosjektleder Bente Johanne Kraugerud utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Advokat Terje Hoffmann og advokat Dagny Raa utnevnes til lagdommere ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Daglig leder/fylkesnemndsleder Alexander Schønemann utnevnes til sorenskriver ved Dalane tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert sorenskriver Tor Christian Carlsen, advokat Tove Lene Mannes og Temporary Officer Magne Revheim Mæland utnevnes til tingrettsdommere ved Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av avtale av 4. juni 2012 om etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenbergs ektefelle Ingrid Schulerud ved deres reise til Japan og Myanmar 31. oktober – 4. november 2012.

Finansdepartementet

Undertegning av en endringsprotokoll til overenskomst mellom Kongeriket Norge og Jamaica til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Kunnskapsdepartementet

Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold organiseres fra 1. januar 2014 som én institusjon under navnet Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Bøyla.